اطلاعیۀ اتحاد جمهوریخواهان ایران: در سوگ مهرداد مشایخی


0ctober 5th, 2011

اطلاعیۀ اتحاد جمهوریخواهان ایران:
در سوگ مهرداد مشایخی

mehrdadmashayekhi.jpg


مهرداد مشایخی یکی از خوش فکرترین تحلیل گران دهه های اخیر کشورمان و از بنیانگذاران اتحاد جمهوریخواهان ایران درگذشت.

فقدان مهرداد مشایخی خلاء بزرگی برای همه دوستان او و جنبش سیاسی و آزادیخواهانۀ مردم ایران است. او یکی از تاثیر گذار ترین چهره های سیاسی کشور ما بود و از دانش و توانایی های کم نظیری در ارزیابی از تحولات سیاسی و درک تغییرات اجتماعی برخوردار بود.

فقدان مهرداد مشایخی ضایعه ای بزرگ برای جنبش دمکراسی در ایران و همه کسانی است که با اندیشه ها و افکار او اشنا بوده و در کنار او برای تحقق آرمان آزادی و دمکراسی گام برداشته اند.


اتحاد جمهوریخواهان ایران فقدان مهرداد را به خانوادۀ مشایخی و بستگان، جامعۀ سیاسی و روشنفکری ایران و به یاران مهرداد در سازمان جمهوریخواهان ایران تسلیت می گوید و یاد پر مهر همراه دیرین خود را گرامی می دارد.

نام مهرداد مشایخی، در تاریخ مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ایران و جامعۀ روشنفکری کشورمان جاودانه خواهد ماند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران


پنجم اکتبر دوهزار و يازده