رويدادها و برنامه‌ها

Jul. 19, 2009
• بزرگداشت سهراب اعرابی
-گزارش صدای آلمان
Feb. 15, 2007
• منافع ملی ایران و جمهوری اسلامی
( ١٣٨۵بیست وهشت بهمن - ۲۰۰۷ هفده فوریه ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Feb. 8, 2007
• آیا از انقلاب بهمن هیچ آموخته ایم ویا تکرار مکرر گذشته ما را در مرحلۀ انقلاب مشروطه نگاه خواهد داشت؟
( ١٣٨۵بیست و یک بهمن - ۲۰۰ ۷دهم فوریه ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Feb. 1, 2007
• افزایش نیروی نظامی آمریکا در خلیج فارس، جنگ روانی یا حمله نظامی به ایران؟
( ١٣٨۵چهارده بهمن - ۲۰۰ ۷سوم فوریه ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jan. 24, 2007
• نیروهای اپوزیسیون و مقوله انتخابات در ایران
( ١٣٨۵هفت بهمن - ۲۰۰ ۷ بیست وهفت ژانویه ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jan. 16, 2007
• نیروهای اپوزیسیون و مقوله انتخابات در ایران: تحریم مطلق در مقابل دنباله روی مطلق، آیا راه سوم موجود نیست؟
( ١٣٨۵سی دی - ۲۰۰ ۷ بیست ژانویه ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jan. 10, 2007
• تشنج فزایی در جهان، سرکوب در جامعه، انحصار در قدرت سیاسی، آیا ایران به دهه شصت باز می گردد
( ١٣٨۵بیست و سوم دی - ۲۰۰ ۷ سیزده ژانویه ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jan. 3, 2007
• موضوع: سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه و تحریم ایران
( ١٣٨۵ شانزده دی - ۲۰۰ ۷ ششم ژانویه ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Dec. 29, 2006
• موضوع: نیروهای اپوزیسیون و مقوله انتخابات در ایران: تحریم مطلق در مقابل دنباله روی مطلق. آیا راه سوم موجود نیست؟
( ١٣٨۵نه دی ماه - سی دسامبر ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Dec. 14, 2006
• موضوع: سیاست جدید آمریکا در منطقه خاور میانه
( ١٣٨۵ دوم دی- بیست و سوم دسامبر ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Dec. 7, 2006
• موضوع: عدم تعریف جرم سیاسی در ایران و پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن
( ١٣٨۵هجده آذر - ۲۰۰۶ نهم دسامبر ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Nov. 30, 2006
• موضوع: الگوهای تغییرات سیاسی در ایران اصلاح یا انقلاب؟ و یا راه سوم؟
( ١٣٨۵ آذر یازده- دو دسامبر ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Nov. 24, 2006
• آگاهی اجتماعی وتحولات اجتماعی- نقدی در بحث رویارویی انقلاب و رفرم در کار سیاسی
( ١٣٨۵ چهار آذر- بیست و پنج ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Nov. 16, 2006
• نشست پال تاک: رویارویی انقلاب و رفرم در کار سیاسی
( ١٣٨۵ بیست هفت آبان- هجده نوامبر ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Nov. 9, 2006
• نشست پال تاک: توازن جدید نیروها در آمریکا پس از انتخابات، و تاثیر آن در مسائل ایران
( ١٣٨۵ بیستم آبان- یازدهم نوامبر ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Nov. 3, 2006
• نشست پال تاک: ما و بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران
( ١٣٨۵ سیزدهم آبان- چهارم نوامبر ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Oct. 28, 2006
• اپوزیسیون و دو انتخابات خبرگان و شوراها
( ١٣٨۵ششم آبان - ۲۰۰۶ بیست و هشتم اکتبر ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Oct. 4, 2006
• پال تاک: قانون "ضد تروریسم"، دولت جرج بوش و دمکراسی ه
( ١٣٨۵بیست و نهم مهر - ۲۰۰۶ بیست و یکم اکتبر ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Sep. 20, 2006
• ننشست پال تاک:چشم انداز تحولات ایران در دهه آینده
( ١٣٨۵چهاردهم مهر - هفتم اکتبر ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Sep. 16, 2006
• افزایش سرکوب در آستانه انتخابات خبرگان - آیا هاشمی، خاتمی و کروبی متحد خواهند شد؟
( ١٣٨۵- ٢۵ - شهریور - سپتامبر -۲۰۰۶ - ١۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Sep. 7, 2006
• آیا جمهوریخواهی محتاج مبانی فکری جدیدی است؟
( ١٣٨۵ ١٨ شهریور - سپتامبر ۲۰۰۶ ۹ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Aug. 31, 2006
• فاجعه ملی 1367 یعنی کشتار هزاران انسان، ببخشیم و فراموش نکنیم؟
( ١٣٨۵ ١١ شهریور - سپتامبر ۲۰۰۶ ۲ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Aug. 26, 2006
• جنبش جمهوری خواهی ايرانيان و چالش های آن
( ١٣٨۵ ۴ شهریور - آگوست ۲۰۰۶ ۲۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Aug. 17, 2006
• صدمین سالگرد انقلاب مشروطه
( ١٣٨۵ ٢٨مرداد - آگوست ۲۰۰۶ ١۹ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Aug. 9, 2006
• بحران خاور میانه و رابطه آن با مسألۀ هسته ای ایران
( ١٣٨۵ ٢١مرداد - آگوست ۲۰۰۶ ١٢ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Aug. 3, 2006
• سپاه پاسداران و آینده ایران
( ١٣٨۵ ١۴ مرداد - آگوست ۲۰۰۶ ۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jul. 26, 2006
• نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران
( مرداد ١٣٨۵۷- ۲۹ جولای ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jul. 19, 2006
• نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران
( تیر ١٣٨۵ ۳۱- جولای ۲۰۰۶ ٢٢ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jul. 12, 2006
• اعتصاب غذای جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی
( تیر ١٣٨۵ ٢۴- ١۵ جولای ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jul. 9, 2006
• فراخوان برای آزادی زندانيان سياسی در ايران
( ۲۵ تیر ۱۳۸۵- ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۶ ، برلین)
Jun. 28, 2006
• نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران
( تیر ١٣٨۵ ۱۰- جولای ۲۰۰۶ ۱ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jun. 22, 2006
• نقش سپاه پاسداران در عرصۀ سیاست ایران
( تیر ١٣٨۵ ۳- ٢۴ ژوئن ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jun. 15, 2006
• ا نجمن مدافع دمکراسی درايران: شکست اصلاح طلبان و ضرورت یک سیا ست رادیکال
( ۲۸ ژوئن ۲۰۰۶ ، سالن کنفرانس رستوران Denny’s در شهر Culver City)
Jun. 8, 2006
• مشروطه و حکومت قانون
( ۲۰خرداد ١٣٨۵ - جون ۲۰۰۶ ۱۰ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
May. 31, 2006
• بررسی دو انقلاب ایرانی در صد سال گذشته، مشروطه و بهمن 1357
( ۱۳خرداد ١٣٨۵ - جون ۲۰۰۶ ۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
May. 20, 2006
• بررسی انقلاب مشروطه
( ۳۰ اردیبهشت ١٣٨۵ - می ۲۰۰۶ ۲۰ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
May. 17, 2006
• بحران هسته ای و منافع ملی ایران
( یکشنبه 21 می ، Georgetown University )
May. 10, 2006
• بحران اتمی و استراتژی جنبش صلح
( اردیبهشت ١٣٨۵ ۱۳- می ۲۰۰۶ ۲۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
May. 4, 2006
• بحران هسته ای و نقش آن در بقا و پایان جمهوری اسلامی
( اردیبهشت ١٣٨۵ ۱۶ - می ۲۰۰۶ ۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Apr. 28, 2006
• جامعه مدرن و ضرورت تشکل های صنفی و سیاسی
( ۹ اردیبهشت ١٣٨۵ - آوریل ۲۰۰۶ ۲۹ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Apr. 17, 2006
• اسلام، شیعه گری وقدرت سیاسی در ایران و جهان
( ۲ اردیبهشت ١٣٨۵ - آوریل ۲۰۰۶ ۲۲ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Apr. 13, 2006
• پالتاک: "بحران سیاسی ایران و وظیفۀ نیروهای اپوزیسیون در مقابل آن"
( فروردین ١٣٨۵ ۲۶ - آوریل ۲۰۰۶ ۱۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Apr. 4, 2006
• پالتاک: "حقوق بشر و معضل تبعیض در جمهوری اسلامی"
( فروردین ١٣٨۵ ۱۹- آوریل ۲۰۰۶ ٨ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Mar. 30, 2006
• پالتاک: سیاستهای هسته ای، حکومت و اپوزیسیون
( فروردین/ ١٣٨۵/۱۲- آوریل /۲۰۰۶/۱ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Mar. 22, 2006
• پالتاک: عضویت در سازمان تجارت جهانی و اقتصاد سایه در ایران
( ۵ فروردین ١٣٨۵- ٢۵ مارس ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Mar. 19, 2006
• برای دفاع از حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی در ایران
( ۱۰ آپریل ۲۰۰۶ ، نیویورک )
Mar. 18, 2006
• آيا جمهوری اسلامی ايران سودای ساخت بمب اتم را در سر دارد؟
( ۲۹ مارس ۲۰۰۶ ، استکهلم )
Mar. 16, 2006
• میز گرد بررسی موانع تحول دمکراتیک در جامعه ایران
( ۱۸ مارس ۲۰۰۶ ، شهر سانتامانیکا )
Mar. 13, 2006
• پالتاک: ارزیابی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی - راهکارها و روش ها
( اسفند ۱۳۸۴۲۷- ۱۸ مارس ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Mar. 12, 2006
• بزرگداشت ۲۹ اسفند روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت در استکهلم
( ۱۲ مارس ۲۰۰۶ ، سالن شیستا ترف )
Mar. 7, 2006
• پالتاک:"زنان ایرانی در مهاجرت"
(٢٠ اسفند ١٣٨۴ - ۱۱ مارس ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Feb. 28, 2006
• موضوع: " ارزیابی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ( راهکارها و روش ها ی مقابله با آن)"
( ۱۳ اسفند ۱۳۸۴ - ۴ مارس ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Feb. 22, 2006
• پالتاک: " دگرگونی های سیاسی و راهبردها در ایران"
( ۶ اسفند ۱۳۸۴ - ۲۶ فوریه ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Feb. 15, 2006
• پالتاک: " دگرگونی های سیاسی و راهبردها در ایران"
(۲۹ بهمن ۱۳۸۴- ۱۸ فوریه ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Feb. 9, 2006
• پالتاک: "استراتژی دگرگونی های سیاسی در ایران"
( بهمن ۱۳۸۴۲۲- ۱۱ فوریه ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Feb. 1, 2006
• پالتاک: "استراتژی دگرگونی های سیاسی در ایران"
( ۱۵ بهمن ۱۳۸۴- ۴ فوریه ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jan. 25, 2006
• پالتاک: " فدرالیسم، از کدام دیدگاه؟"
( ۸ بهمن ۱۳۸۴- ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jan. 19, 2006
• پالتاک: " در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران چه باید کرد؟"
( ۱ بهمن ۱۳۸۴- ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری )
Jan. 11, 2006
• پالتاک: در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران چه باید کرد؟
( ۲۴ دی ۱۳۸۴- ۱۴ ژانویه ٢٠٠۶ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jan. 1, 2006
• "گزینه های متفاوت در آینده سیاسی ایران" با حسین باقرزاده، مهرداد مشایخی و رضا فانی یزدی

Dec. 27, 2005
• پالتاک: "بررسی تاثیرات مهمترین تحولات بین المللی سال 2005 بر ایران"
( ۱۳ دی ۱۳۸۴- ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Dec. 20, 2005
• پالتاک: "مساله ملی و تنش های بین المللی"
( ۶ دی ۱۳۸۴- ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Dec. 12, 2005
• "گزینه های متفاوت در آینده سیاسی ایران"
( ۲۶ آذر ۱۳۸۴- ۱۷ دسامبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Dec. 10, 2005
• فرهنگ دیکتاتوری و رفتارهای سیاسی با دکتر محمد ملکی و محسن نژاد

Dec. 9, 2005
• سمينار يکروزه حقوق بشر در کلن
( ۱۱ دسامبر ۲۰۰۵ ، Burger Zentrum Nippes Sturmstr. 1-3 50733 Köln)
Dec. 7, 2005
• پالتاک: "حقوق زن، حقوق بشر است. به مناسبت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر"
( ۱۹ آدر ۱۳۸۴- ۱۰ دسامبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 30, 2005
• پالتاک: "بازگشت سلطنت: راهکار آینده یا سقوط به گذشته"
(۱۲ آذر ۱۳۸۴ - ۳ دسامبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 25, 2005
• پالتاک: بازگشت سلطنت، راهکار آینده یا سقوط به گذشته
( ۴ آذر ۱۳۸۴- ۲۶ نوامبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 19, 2005
• آسیب شناسی اپوزیسیون ایرانی، با احمد تقوایی

• پالتاک عمومی
پالتاک: ماهيت بحران هسته ای ايران و نقش نيروهای دموکراتيک

( ۲۸ آبان ۱۳۸۴- ۱۹ نوامبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 13, 2005
• آسیب شناسی اپوزیسیون ایرانی، با مهدی خانبابا تهرانی و فرج سرکوهی

Nov. 2, 2005
• پالتاک عمومی
پالتاک: مسئله قومی-ملی (از افسانه تا واقعيت)

( ۲۰ آبان ۱۳۸۴- ۱۲ نوامبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 1, 2005
• سخنرانی، دکتر احمد کاظمی موسوی
( یکشنبه 6 نوامبر 2005 ، Georgetown University)
Oct. 25, 2005
• پالتاک عمومی
پالتاک: بازار ایران و نقش آن در سیاست

( ۷ آبان ۱۳۸۴- ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Oct. 20, 2005
• جلسه ماهانه انجمن مدافع دمکراسی در ايران- موضوع: دولت الکترونیکی، سخنران: علی فراهانی
( ۲۶ اکتبر ۲۰۰۵ ، Deny's Conference Room - Culver City)
Oct. 18, 2005
• پالتاک عمومی
پالتاک: آسيب شناسی اپوزيسيون داخل و خارج ۳ - (راه برون رفت)

( ۳۰ مهر ۱۳۸۴- ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Oct. 11, 2005
• پالتاک عمومی
پالتاک: آسيب شناسی اپوزيسيون داخل و خارج - ۲

(۲۳ مهر ۱۳۸۴- ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Oct. 9, 2005
• آسیب شناسی اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور و راه حل ها، با دکتر مهران مصطفوی و خسرو شمیرانی

Oct. 3, 2005
• پالتاک عمومی
پالتاک: بازار ايران و نقش آن در سياست

(۱۶ مهر ۱۳۸۴- ۸ اکتبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 30, 2005
• نقدی بر مشروطه خواهی اسلامی با روزبه ریاضی، حسن شریعتمداری و مهرداد مشایخی

• پال تاک عمومی، موضوع: آسيب شناسی اپوزيسيون داخل و خارج، راه برون رفت
( ۹ مهر ۱۳۸۴ - ۱ اکتبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 24, 2005
• اوضاع امروز ايران و بحران هسته ای با پروفسور محمد سهیمی

Sep. 23, 2005
• ا نجمن مدافع دمکراسی در ايران: گفتگو در باره ايران در روزهای قبل وبعدازانتخابات ریاست جمهوری
( ۲۸ سپتامير ۲۰۰۵ ، سالن کنفرانس رستوران Denny’s در شهر Culver City)
Sep. 20, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: نقدی بر انديشه مشروطه خواهی اسلامی
(۱۳۸۴ ۲ مهر- ۲۴ سپتامير ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 16, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: يادمان قربانيان فاجعه ملی شهريور 67
(۱۳۸۴ ۲۶ شهريور - ۱۷ سپتامير ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 10, 2005
• « وضعيت زندانيان سياسی در ايران »
( ۲۰ شهریور ۱۳۸۴- ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 9, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: اوضاع کنونی ايران و بحران هسته ای
( ۱۹ شهریور ۱۳۸۴ - ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 4, 2005
• حضور بي سابقه مردم به پاس گراميداشت ياد نيلوفران خفته در گلزار خاوران

Aug. 24, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: از خاتمی تا احمدی نژاد، ارزيابی کارنامه اقتصادی - ۴
( ۵ شهریور ۱۳۸۴ - ۲۷ اگوست ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Aug. 23, 2005
• بررسی کابينه احمدی نژاد باشرکت مهران براتی

Aug. 21, 2005
• ا نجمن مدافع دمکراسی در ايران: کابینه آقای احمدی نژاد و بحران انرژی اتمی ایران
( ۲ شهریور ۱۳۸۴- ۳۱ اوت ۲۰۰۵ ، Culver City)
Aug. 20, 2005
• گزارش ، بحث و گفتگو از وضعیت نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران
( ۳۰ مرداد ۱۳۸۲- ۲۱ اوت ۲۰۰۵ ، پالتاک)
Aug. 18, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: از خاتمی تا احمدی نژاد، بررسی کابينه جديد-3
( ۲۹ مرداد ۱۳۸۴ - ۲۰ اگوست ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Aug. 15, 2005
• از خاتمی تا احمدی نژاد باشرکت ملیحه محمدی، حسن شریعتمداری و فرخ نگهدار

Aug. 10, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: از خاتمی تا احمدی نژاد، ارزيابی پروژه هشت ساله اصلاح طلبی -2
( ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ - ۱۳ اگوست ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Aug. 9, 2005
• بررسی هشت سال دولت اصلاحات باشرکت کیوان صمیمی و مجید تولایی، از "حزب آزادی ایران"، شکوه محمودزاده و رضا فانی یزدی

Aug. 5, 2005
• سیاست خارجی ایران پس از انتخابات با شرکت گودرز اقتداری، بهروز بیات و محمد امینی

Aug. 3, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: از خاتمی تا احمدی نژاد، ارزيابی پروژه هشت ساله اصلاح طلبی
( پانزدهم مرداد ۱۳۸۴ - ششم اگوست ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• گزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای آن

Jul. 28, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: سياست خارجی ايران بعد از انتخابات
( ۸مرداد ۱۳۸۴ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jul. 23, 2005
• گزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: رئیس جمهور جدید و دیدگاه ها

Jul. 22, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: پیامد انتخاب آقای احمدی نژاد در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران (۳)
( ۱ ۱۳۸۴ مرداد- ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• گزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: پیامد های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انتخابات اخیر ریاست جمهوری)

Jul. 14, 2005
• پال تاک عمومی: پیامد انتخاب آقای احمدی نژاد در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران (قسمت دوم)
( ۲۵ ۱۳۸۴ تیر- ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jul. 10, 2005
• گزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی

Jul. 8, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: پیامد انتخاب آقای احمدی نژاد در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران
( ۱۸ ۱۳۸۴ تیر- ۹ ژوئیه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jul. 1, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری
( ۱۱ ۱۳۸۴ تیر- ۲ ژوئیه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jun. 30, 2005
• گزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: بررسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی

Jun. 28, 2005
• گفتگو در باره: ايران واپوزسیون پس ازانتخابات ریاست جمهوری
( ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵ ، Culver City)
Jun. 26, 2005
• جايگاه ايرانی در بيست و پنج سال گذشته
( ، وین)
Jun. 25, 2005
• کنفرانس" ایران پس از انتخابات"
( ، پارلمان اروپا، بروکسل)
• پال تاک عمومی، موضوع: همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران و انتخابات ریاست جمهوری
( ۴ ۱۳۸۴ تیر- ۲۵ ژوئن ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jun. 14, 2005
• دعوت همگاني براي شرکت در دومين همايش اتحاد جمهوري خواهان ايران
( ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ، فرانکفورت)
Jun. 11, 2005
• سخنرانی ها درباره نقش جمهوریخواهان در تحولات سیاسی ایران در استکهلم

Jun. 10, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: تحولات سیاسی در ایران و انتخابات ریاست جمهوری
( ۲۱ ۱۳۸۴ خرداد - ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jun. 7, 2005
• بیاد اکبر گنجی و با امید به آزادی دانیان سیاسی ایران و جهان
( ۲۰و۲۱ مه ۲۰۰۵ ، جنوب کالیفرنیا)
Jun. 5, 2005
• مراسم اعطاء جایزه صلح دانشگاه کالیفرنیا - ایرواین به خانم شیرین عبادی
-علی شاکری
Jun. 3, 2005
• نقش جمهوریخواهان در تحولات سیاسی ایران
( ۱۴ ۱۳۸۴ خرداد - ۴ ژوئن ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
May. 27, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: رویدادهای انتخابات و سیاست های اتحاد جمهوریخواهان ایران
( ۷ ۱۳۸۴ خرداد - ۲۸ مه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
May. 25, 2005
• کنفرانس نقش جمهوری‌خواهان در تحولات سياسی ايران

• گزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری :ایران و "خاورمیانه بزرگ

May. 20, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: انتخابات ریاست جمهوری، بیانیه اتحاد جمهوریخواهان و بیانیه ۶۲۱ نفر
( ۳۱ ۱۳۸۴ اردیبهشت- ۲۱ مه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
May. 18, 2005
• مراسم خاکسپاری و مجلس يادبود مصطفي لنکراني
( ۲۰ مه ۲۰۰۵ ، وین)
May. 14, 2005
• گزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: در باره جامعه مدنی

• نخستین سمینار سراسری درباره کشتار دانیان سیاسی در ایران
( ۱۵ تا ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۵ ، کلن)
May. 13, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: مفهوم جامعه مدنی ، کاربرد آن در ایران و نقش انتخابات در آن
( ۱۷ ۱۳۸۴ اردیبهشت- ۱۵ مه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
May. 12, 2005
• گزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: رفراندوم و انتخابات بخش۲ )

• گزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: رفراندوم و انتخابات بخش۱ )

May. 6, 2005
• پالتاک عمومی، موضوع : طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا و ارتباط آن با ایران
( ۱۷ ۱۳۸۴ اردیبهشت- ۷ مه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
May. 3, 2005
• کزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: بررسی نهمین انتخابات ریاست جمهوری (۳)

Apr. 29, 2005
• نقش رسانه ها و مطبوعات در خاور میانه (به زبان انگلیسی)
( ۱ مه ۲۰۰۵ ، Colonies Condominium Club House- )
• پالتاک عمومی، موضوع : رفراندوم و انتخابات رياست جمهوري در ايران
( ۱۰ ۱۳۸۴ اردیبهشت- ۳۰ آوریل ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Apr. 21, 2005
• رفراندم و انتخابات ریاست جمهوری در ایران
( ۳ ۱۳۸۴ اردیبهشت - ۲۳ آوریل ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Apr. 19, 2005
• کزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: بررسی نهمین انتخابات ریاست جمهوری

Apr. 15, 2005
• اطلاعِه کمیته تدارک همایش دوم

Apr. 14, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: انتخابات ریاست جمهوری در ایران (۳)
( ۲۷ ۱۳۸۴ فروردین- ۱۶ آوریل ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Apr. 9, 2005
• دعوت به شرکت در اجلاس عمومی جهت تشکیل کمیتۀ حمایت از جنبش رفراندم (واحد هلند)

Apr. 7, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: انتخابات ریاست جمهوری در ایران (۲)
( ۲۰ ۱۳۸۴ فروردین- ۹ آوریل ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• کزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: بررسی بیانیه تحلیلی ۵۶۵ نفر

Apr. 5, 2005
• گزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: انتخابات ریاست جمهوری (۱)

Apr. 3, 2005
• کزارش جلسه پال تاک اتاق جمهوری: بررسی بیانیه تحلیلی 565 نفر

Apr. 1, 2005
• سخنرانی دكتر اکبر مهدی در لس آ نجلس- کا ليفرنيا
( ، سالن کنفرانس رستوران Denny’s در شهر Culver City)
• پال تاک عمومی، موضوع: انتخابات ریاست جمهوری در ایران
( ۱۳ ۱۳۸۴ فروردین- ۲ آوریل ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Mar. 29, 2005
• فراخوان دعوت به تظاهرات
( ١٢ فروردين ١٣٨٤- اول آوريل ٢٠٠٥ ، در برابر شوراى اتحاديه اروپا(٭) در شهر بروكسل (بلژيك))
Mar. 28, 2005
• فراخوان به تظاهرات ۱۲ فروردين
( ، آمستردام، استكهلم، برلن، پاريس، كلن، هانوفر، وين، بركلی (شمال كاليفرنيا)، بروکسل)
• سخنرانی خانم دکتر مهرانگیز کار
(١٠ ٱوریل ٢٠٠٥ - ، Washington)
Mar. 24, 2005
• همراه با جمهوریخواهان داخل کشور (بیانیه ۵۶۵ نفر)
( ۶ ۱۳۸۴ فروردین- ۲۶ مارس ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Mar. 18, 2005
• همراه با جمهوریخواهان داخل کشور (بیانیه ۵۶۵ نفر)
( ۲۹۱۳۸۳ اسفند- ۱۹ مارس ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Mar. 13, 2005
• روز جهانی
( ، گزارش پا لتاک اتاق جمهوری)
Mar. 11, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: بحران روابط ایران و آمریکا
( ۲۳ ۱۳۸۳ اسفند- ۱۲ مارس ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• ان و انقلاب بهمن
( ، گزارش پا لتاک اتاق جمهوری)
Mar. 10, 2005
• " شصت و یکمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل : ژنو ۱۵ مارس ۲۰۰۵ ”
( ۱۹ مارس ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق پنجره)
• انقلاب و دیدگاه ها
( ، گزارش پا لتاک اتاق جمهوری)
Mar. 4, 2005
• ۸ مارس، روز جهانی
( ۱۵ ۱۳۸۳ اسفند- ۵ مارس ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• فراخوان “ فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شمالي"
( ، Geneva – Place des Nations)
Mar. 1, 2005
• گرامی داشت روز جهانی ، ۸ مارس
( ۵ مارس ۲۰۰۵ ، کلن)
• رزرو جا براي اقامت در محل همايش دوم اتحاد جمهوريخواهان

Feb. 25, 2005
• انقلاب بهمن ۵۷ و ان
( ۸ ۱۳۸۳ اسفند- ۲۶ فوریه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Feb. 24, 2005
• انقلاب بهمن و دیدگاه ها
( ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Feb. 18, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: بررسی انقلاب ۵۷ ، ۳- دیدگاههای نظری متفاوت در انقلاب
( ۱ ۱۳۸۳ اسفند- ۱۹ فوریه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Feb. 15, 2005
• نهمين اجلاس و اولين مجمع عمومی سالانه اتحاد جمهوری خواهان ايران واحد استکهلم
( ، استکهلم)
• نشست سالانه "اتحاد جمهوری خواهان ایران" واحد کانادا
( ، تورنتو، کانادا)
• انقلاب بهمن و دیدگاه ها
( ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Feb. 11, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: بررسی انقلاب ۵۷، ۲- دیدگاههای نظری متفاوت در انقلاب
( ۲۴ ۱۳۸۳ بهمن - ۱۲ فوریه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Feb. 6, 2005
• ان و رفراندوم
( ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Feb. 3, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: بررسی انقلاب ۵۷، ۱- مسئله دمکراسی
( ۱۷ ۱۳۸۳ بهمن - ۵ فوریه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Feb. 1, 2005
• استقرار دمكراسي در ايران و شرايط جهاني
( ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jan. 23, 2005
• اتحاد جمهوريخواهان ايران واحد كانادا برگزار ميكند
( ، Oriol Community Center)
Jan. 21, 2005
• ان و رفراندم
( ۳ ۱۳۸۳ بهمن - ۲۲ ژانویه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jan. 18, 2005
• اولین جلسه پال تاکی سال ۲۰۰۵ اتحاد جمهوریخواهان واحد هلند:

Jan. 15, 2005
• پروژه و گفتمان رفراندوم در چالش آرا (۳)
-گروه پالتاك اتحاد جمهوريخواهان ايران ( ، اتاق پالتاك جمهوريخواهان)
Jan. 14, 2005
• دمکراسی و شرایط جهانی
( ۲۶ ۱۳۸۳ دی - ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jan. 12, 2005
• سكولاريسم
( ، اتاق پال تاک اتحاد جمهوریخواهان)
Jan. 9, 2005
• نشست ویژه اتحاد جمهوریخواهان واحد کانادا برگزار شد
-اتحاد جمهوریخواهان واحد کانادا
Jan. 6, 2005
• پال تاک عمومی، موضوع: اتحاد جمهوریخواهان و فراخوان رفراندم
( ۱۹ ۱۳۸۳ دی - ۸ ژانویه ۲۰۰۵ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jan. 2, 2005
• پروژه و گفتمان رفراندوم در چالش آرا (2 )
( ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jan. 1, 2005
• فيلمي از رحمت خسروي به همت انجمن سياسي ـ فرهنكي ايران پيوند

Dec. 22, 2004
• پروژه و گفتمان رفراندوم در چالش آرا
( ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Dec. 19, 2004
• گزارش همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران ـ اسکاندینای
( ۱۴ آذر ۱۳۸۳- ۴ دسامبر ۲۰۰۴ ، گوتنبرگ، سوئد)
Dec. 18, 2004
• پال تاک عمومی: اتحاد جمهوریخواهان و رفرندام
( ۲۸ ۱۳۸۳ آذر - ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Dec. 10, 2004
• پال تاک عمومی: بحث و گفتگو بمناسبت سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر
( ۲۱ ۱۳۸۳ آذر - ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 28, 2004
• "آينده نگري و ايران فردا"
( ۲۰ نوامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 25, 2004
• پال تاک عمومی: , خشونت و صلح
( ۷ ۱۳۸۳ آذر - ۲۷ نوامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 18, 2004
• آینده نگری و ایران فردا
( ۳۰ ۱۳۸۳ آبان - ۲۰ نوامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 17, 2004
• ايران و دور دوم جرج بوش در کاخ سفید

Nov. 12, 2004
• انرژی هسته ای و پیچیدگی های آن از نگاههای گوناگون
( ۲۳ ۱۳۸۳ آبان - ۱۳ نوامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 9, 2004
• در زمينه سياست جهانی سازی و آیندۀ اقتصادی و سياسی ایران

Nov. 8, 2004
• ابعاد فلسفی گیتی گرایی (سکولاریسم)
( ۱۰ نوامبر ۲۰۰۴ ، Dahlmann Str. 31, 10670 Berlin)
Nov. 7, 2004
• اطلاعیه:هشتمین اجلاس اتحاد جمهوری خواهان ایران ـ استکهلم
( ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴ ، A b f sundbybery landsvägen 52)
Nov. 6, 2004
• پال تاک عمومی: ایران پس از انتخابات امریکا
( ۱۶ ۱۳۸۳ آبان - ۶ نوامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 4, 2004
• ايران، منافع ملی و انرژی هسته ای

• شرايط فعلي ايران و راهكارها
( ۹ و۱۰ اکتبر ۲۰۰۴ ، واشنگتن)
Nov. 3, 2004
• پايان همايش اتحاد جمهوريخواهان ايران در کلن (گزارش بی بی سی از همایش کلن)
( اکتبر ۲۰۰۴ ، کلن)
Oct. 21, 2004
• دعوت از علاقمندان به ميز گرد سياسی
( ۴ نوامبر ۲۰۰۴ ، M/Frankfurt 60327 , 121 Gutleutkirche, Gutleutstr)
• پال تاک عمومی: سند سیاسی مورد بحث در همایش های منطقه ای
( ۱ ۱۳۸۳ آبان - ۲۳ اکتبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Oct. 16, 2004
• همایش منطقه ای اروپای مرکزی (کلن)
( ۳۰ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۰۴ ، کلن)
Oct. 15, 2004
• پخش مستقیم همایش منطقه ای غرب آمریکا (لوس آنجلس)
( ۲۵ مهر ۱۳۸۳- ۱۶ اکتبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• "چالشهاي جنبش زنان در جامعه ايران"
( ، دکتر نيره توحيدی )
Oct. 10, 2004
• گردهمایی اتحاد جمهوریخواهان ایران واحد هلند
( ۱۷ اکتبر۲۰۰۴ ، Centrum Cunera)
Oct. 6, 2004
• پخش مستقیم همایش منطقه ای شرق آمریکا و کانادا
( ۱۸ و ۱۹ ۱۳۸۳ مهر - ۹ و ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• همایش منطقه شرق اتحاد جمهوریخواهان ایران- آمریکا
( ۹ و ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴ ، Georgetwon University, White Gravener Building, 2 floor)
Sep. 28, 2004
• سیاست خارجی ، رابطه ایران و آمریکا و تلاش های هسته ای جمهوری اسلامی ایران
( ۱۱ مهر ۱۳۸۳- ۲ اکتبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 24, 2004
• ان و جنسیت در ایران امروز: بعضی مسائل تئوریک و عملی
( ۲ ۱۳۸۳ مهر - ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 20, 2004
• همایش های منطقه ای اتحاد جمهوری خواهان ايران در اروپا و آمريکا

Sep. 17, 2004
• جایگاه نیروهای مسلح در نظام سیاسی ایران
( ۲۸ ۱۳۸۳ شهریور - ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 12, 2004
• سخنرانی "رفراندم در ایران" به دعوت جامعه ایرانیان واشنگتن، برای جمهوری، دمکراسی و حقوق بشر
( ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۴ ، واشنگتن)
Sep. 9, 2004
• نقش رابطه با امریکا در دموکراتیزاسیون و امنیت ملی ایران
( ۲۱ ۱۳۸۳ شهریور - ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 1, 2004
• فنآوری هسته ای و برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی
( ۱۴ ۱۳۸۳ شهریور - ۴ سپتامبر ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Aug. 27, 2004
• مراسم گرامیداشت در همبستگی با خانواده های قربانیان فاجعه کشتار تابستان ۶۷
( ۲۸ آگوست ۲۰۰۴ ، گوتنبرگ)
Aug. 25, 2004
• پال تاک عمومی، موضوع:نهضت دمکراسی ایران و تقابلات بین المللی جمهوری اسلامی
( ۷ ۱۳۸۳ شهریور - ۲۸ آگوست ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Aug. 19, 2004
• نقش تجربه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در روند "گذار به دمکراسی در ایران"
( ۳۱ ۱۳۸۳ مرداد - ۲۸ آگوست ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Aug. 12, 2004
• پال تاک عمومی ، موضوع: مباحث مطرح در اتحاد جمهوریخواهان : " همایش های منطقه ای"
( ۲۴ ۱۳۸۳ مرداد - ۱۴ آگوست ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Aug. 7, 2004
• سکولاریسم و جدائی دین از دولت
( ۸ آگوست ۲۰۰۴ ، واشنگتن)
Aug. 4, 2004
• پال تاک عمومی، موضوع: " تجربه شرکت در پانزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در برلین"
( ۱۷ ۱۳۸۳ مرداد - ۷ آگوست ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jul. 23, 2004
• پال تاک عمومی، موضوع: ۳۰ تیر
( ۳ ۱۳۸۳ مرداد - ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jul. 17, 2004
• جنبش جمهوری خواهی، چالشها و راهيافتها، مهمانان آقایان: فرخ نگهدار،دکتر مهرداد مشایخی، دکتر مهرزاد بروجردی
( ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۴ ، toronto, claude t. bissell)
Jul. 15, 2004
• پال تاک عمومی، موضوع: نقد مواضع اصلاح طلبان پس از انتخابات مجلس هفتم
( ۲۷ ۱۳۸۳تیر - ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jul. 14, 2004
• کانون پنجره برگزار می کند: آينده جنبش دانشجويی، سخنران: مهدی امینی زاده
( ۲۶ تیر ۱۳۸۳ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق کانون پنجره)
• فراخوان گردهم آئی فعالین حقوق بشر برای زهرا کاظمی در اتاوا
( ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۴ ، سفارت جمهوری اسلامی اتاوا)
Jul. 7, 2004
• فراخوان برای شرکت در تظاهرات ۱۸ تیر در هلند (لاهه)
( ۷ ژوئیه ۲۰۰۴ ، میدان بزرگ مقابل يارلمان هلند در شهر لاهه)
Jul. 3, 2004
• پال تاک عمومی (۳۷)، موضوع: یادمان ۱۸ تیر
( ۱۳ ۱۳۸۳تیر - ۳ ژوئیه ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jun. 23, 2004
• پال تاک عمومی (۳۶)، موضوع: راهبردهای سیاسی برای تغییرات ساختاری در ایران
( ۶ ۱۳۸۳تیر - ۲۶ ژوئن ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jun. 21, 2004
• آزادی بیان و مطبوعات در ایران
( ، بنیاد ایران آینده ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴ ، آمستردام، با حضور آقای عیسی سحرخیز سردبیر نشریه آفتاب در تهران )
Jun. 18, 2004
• گفتمان و پیام دکتر شریعتی
( ۲۹ خرداد ۱۳۸۳- ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق ایران پنجره)
Jun. 17, 2004
• پال تاک عمومی (۳۵)، موضوع: دستاوردهای فراکسیون زنان مجلس ششم
( ۳۰خرداد ۱۳۸۳- ۱۹ ژوئن ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jun. 16, 2004
• دعوت به جلسه اتحاد جمهوریخواهان ایران- واحد کلن
( ۲۰ ژوئن ۲۰۰۴ ، کلن)
Jun. 12, 2004
• گردهمهايي اتحاد جمهوريخواهان هلند با حضور آقایان امیرحسین گنج بخش، داریوش مجلسی و مهدی فتاپور
( ۱۹ ژوئن ۲۰۰۴ ، هلند، اترخت)
Jun. 10, 2004
• پال تاک عمومی (۳۴)، موضوع: گذار از سنت به مدرنیته
( ۲۳ خرداد ۱۳۸۳- ۱۲ ژوئن ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jun. 4, 2004
• پال تاک عمومی (۳۳)، موضوع: اصلاحات و اصلاح طلبان
( ۱۶ خرداد ۱۳۸۳- ۵ ژوئن ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jun. 3, 2004
• اصلاحات، انقلاب و راه سوم، با شرکت مهرداد مشایخی، جمشید اسدی
( ۱۵ خرداد ۱۳۸۳ - ۴ ژوئن ۲۰۰۴ ، پالتاک کانون پنجره)
May. 29, 2004
• پال تاک عمومی (۳۲)، موضوع: جنبش دمکراسی و قانون اساسی
( ۹ خرداد ۱۳۸۳- ۲۹ مه ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
May. 27, 2004
• گوهر آزادی در اندیشه روشنفکران دینی،سخنران محسن سازگارا

• فراخوان جهت برگزارى ميتينگ ۱۸ تير
( ۱۸ تیر ۱۳۸۳- ۸ ژوئن ۲۰۰۳ ، Otto-Fischer-Str. 6، 50674 Köln)
• آینده سیاسی ایران
( ۳۰ مه ۲۰۰۴ ، کلن)
• اوضاع سیاسی جاری و وظائف ما
( ۳۰مه ۲۰۰۴ ، کلن)
May. 22, 2004
• جلسه سخنرانی درباره رفراندم و آینده سیاسی ایران – استکهلم، سخنران حسن شریعتمداری
( ۲۲ مه ۲۰۰۴ ، Kulturhuset i Rinkeby)
May. 21, 2004
• به دعوت کانون پنجره: موانع روزنامه نگاری حرفه ای در ایران امروز، با شرکت مسعود بهنود، حمید رضا ابک
( ۱ خرداد ۱۳۸۳- ۲۱ مه ۲۰۰۴ ، paltalk-> Groups: Language/Nationality/Others: Iran Panjere)
May. 20, 2004
• شعرخوانی به دعوت بنیاد ایرانی فرهنگ و شناخت
( ۲۳ مه ۲۰۰۴ ، Info: 0102656388)
May. 13, 2004
• پال تاک عمومی (۳۱)، موضوع: چشم انداز اوضاع سياسی و وظايف جمهوری خواهان
( ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۳- ۱۵ مه ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
May. 6, 2004
• پال تاک عمومی (۳۰)، موضوع: توليد و توزيع ثروت و سرمايه گذاری برای توسعه اقتصادی در ايران
( ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳- ۸ مه ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
May. 5, 2004
• موضوع: گذار به دموکراسی

May. 2, 2004
• دعوت به شرکت در اولین جلسه عمومی پالتاک جمهوری خواهان آمریکا و کانادا
( ۶ مه ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری، ۷ بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا، ۱۰ شب به وقت واشنگتن )
Apr. 29, 2004
• پال تاک عمومی (۲۹)، موضوع: ضرورت رفرم در جهان عرب , نقش انتخابات امسال آمريکا بعد از اشغال عراق
( ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳- ۱ مه ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Apr. 24, 2004
• پال تاک عمومی (۲۸)، موضوع: چشم انداز سیاسی ایران و سیاستهای اتحاد جمهوریخواهان ایران بعد از انتخابات اول اسفند
( ۵ اردیبهشت ۱۳۸۳- ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Apr. 23, 2004
• بزرگداشت از نویسنده توانای ایران صادق هدایت
( ۲۵ آوریل ۲۰۰۴ ، University of California in Irvine )
Apr. 17, 2004
• پال تاک عمومی (۲۷)، موضوع: چشم انداز سیاسی ایران و سیاستهای اتحاد جمهوریخواهان ایران بعد از انتخابات اول اسفند
( ۲۹ فروردین ۱۳۸۳- ۱۷ آوریل ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Apr. 7, 2004
• گردهم آئی اعضا و هواداران اتحاد جمهوری خواهان ايران – واحد هامبورگ
( ۷ آوریل ۲۰۰۴ ، Hamburg-Billstedt-kreuzkirchenstieg.Nr 6)
Apr. 3, 2004
• پال تاک عمومی (۲۶)، موضوع: چشم انداز سیاسی ایران بعد از انتخابات اول اسفند و ارزیابی حرکات اعتراضی مردم
( ۲۵ فروردین ۱۳۸۳- ۳ آوریل ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• جلسه بحث عمو می جمهوری خواهان هلند
( ۱۱ آوریل ۲۰۰۴ ، Centrum Cunera, Nieuwe Gracht 32)
Mar. 27, 2004
• پال تاک عمومی (۲۵)، موضوع: اولويت های اتحاد جمهوری خواهان در دوره آينده
( ۷ فروردین ۱۳۸۳- ۲۷ مارس ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Mar. 24, 2004
• گردهم آئی اعضا و هواداران اتحاد جمهوری خواهان ايران – واحد هامبورگ
( ۲۴ مارس ۲۰۰۴ ، Hamburg-Billstedt-kreuzkirchenstieg.Nr 6)
Mar. 13, 2004
• پال تاک عمومی (۲۴)، موضوع: مسائل سياسی روز بعد از انتخابات مجلس هفتم
( ۲۳ اسفند ۱۳۸۲- ۱۳ مارس ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• ايران پس از انتخابات مجلس هفتم
( ۲۳ اسفند ۱۳۸۲- ۱۳ مارس ۲۰۰۴ ، Rathaus Charlottenburg- Pommernsaal)
• اجلاس نوبتی اتحاد جمهوری خواهان ايران – واحد برلين
( ۲۳ اسفند ۱۳۸۲- ۱۳ مارس ۲۰۰۴ ، Rathaus Charlottenburg- Pommernsaal)
Mar. 10, 2004
• برنامه های کانون فرهنگی چهره در ماه مارس

Mar. 6, 2004
• دعوت به نشست پالتاک عمومی به مناسبت روز جهانی
( ۱۶ اسفند ۱۳۸۲- ۶ مارس ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Mar. 2, 2004
• هفته ی ایران در آ ب اف استکهلم

Feb. 28, 2004
• موقعيت جنبش جمهورى خواهى در شرايط سياسى ايران
( ۲۸ فوریه ۲۰۰۴ ، اتريش - وين)
Feb. 25, 2004
• جلسه ی عمومی اتحاد جمهوری خواهان شهرهای فرانکفورت، ماينس و ويسبادن
( ۲۴ فوریه ۲۰۰۴ ، رستوران فرانسيسکا، خيابان Franzruecker Allee 43 )
• بررسی تطبیقی ا نقلا ب ایرا ن
( ۲۵ فوریه ۲۰۰۴ ، سالن کنفرانس رستوران Denny’s در شهر Culver City)
Feb. 22, 2004
• ششمين گردهمایی اعضا و هواداران اتحاد جمهوری خواهان ايران در استکهلم
( ۲۲ فوریه ۲۰۰۴ ، Landsvägen 52 واقع در Sundbyberg, ABF )
• • جمع بندی از برگزاری همایش سراسری برلین- آلمان،ایالت نوردراین وستفالن
( ۲۲ فوریه ۲۰۰۴ ، کلن، کانون فرهنگی چهره)
Feb. 20, 2004
• گرد همآئی در اعتراض به تمامی اقدامات ضددمكراتیك حكام جمهوری اسلامی
(۱ اسفند ۱۳۸۲- ۲۰ فوریه ۲۰۰۴ ، IFK – Bürgerzentrum Nippes)
• دعوت به جلسه اتحاد جمهوريخواهان انتاریو و تورنتو: گفتگو و برنامه ريزی حول فعاليت های آينده
( ۲۰ فوريه ۲۰۰۳ ، ساختمان ۲۵۲ بلور غربی اتاق شماره ۴۴۲۲ )
• كنفرانس مطبوعاتى به دعوت " جمعيت دفاع از جبهه جمهورى و دموكراسى در ايران " ـ بلژيك
( ۱ اسفند ۱۳۸۲- ۲۰ فوریه ۲۰۰۴ ، 90 av. d’Auderghem –1040 Etterbeek(نزديك Schuman))
Feb. 19, 2004
• گردهم آئی در اعتراض به انتخابات فرمایشی و حمایت از انتخابات آزاد
( ۳۰ بهمن ۱۳۸۲- ۱۹ فوریه ۲۰۰۴ ، ٌWien, schotten passage (U4:Schottentor))
Feb. 18, 2004
• در اعتراض به انتخابات فرمایشی و حمایت از انتخابات آزاد
( ۳۰ بهمن ۱۳۸۲- ۱۹ فوریه ۲۰۰۴ ، مالمو سوئد، مرکز شهر، GustavAdolfs Torg )
• دعوت از همه آزادیخواهان وعلاقمندان به اتحاد جمهوریخواهان ایران
( ۲۹ بهمن ۱۳۸۲- ۱۸ فوریه ۲۰۰۴ ، Götenberg , Angered ABF)
Feb. 4, 2004
• جلسه عمومی اتحاد جمهوری خواهان شهرهای فرانکفورت، ماينس و ويسبادن
( ۴ فوریه ۲۰۰۴ ، رستوران فرانسيسکا، خيابان Franzruecker Allee 43 )
Feb. 1, 2004
• جلسه آينده گروه هواداران « اتحادجمهوریخواهان ایران» -مونترآل
( ۱ فوریه ۲۰۰۴ ، دانشگاه کبک مونترال )
Jan. 31, 2004
• پال تاک عمومی(۲۲) ، موضوع: گفتگويی در باره همايش , آنچه در همايش گذشت
( ۱۱ بهمن ۱۳۸۲- ۳۱ ژانویه ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Jan. 28, 2004
• دعوت به جلسات اعضا و هواداران اتحاد جمهوری خواهان ايران در هامبورگ
( ۲۸ ژانویه ۲۰۰۴ ، Awo- Billstedt, Kreuzkirchenstieg 6, 22111 Hamburg)
Jan. 25, 2004
• پنجمين گردهمایی اعضا و هواداران اتحاد جمهوری خواهان ايران در استکهلم
( ۲۵ ژانویه ۲۰۰۴ ، Landsvägen 52 واقع در Sundbyberg, ABF )
• جلسه آينده گروه هواداران « اتحادجمهوریخواهان ایران» -مونترآل
( ۲۵ ژانویه ۲۰۰۴ ، دانشگاه کبک مونترال )
Jan. 24, 2004
• میزگرد و بحث آزاد
( ۲۴ ژانویه ۲۰۰۴ ، Hannover- Königsworter Platz ; Contigebäude ( UNI)- Sall 7-2)
Jan. 1, 2004
• پال تاک عمومی(۲۱) ، موضوع: روند کار همايش جمهوری خواهان
( ۱۳ دی ۱۳۸۲- ۳ ژانویه ۲۰۰۴ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Dec. 26, 2003
• پال تاک عمومی(۲۰) ، موضوع: سند کارپایه سیاسی
( ۶ دی ۱۳۸۲- ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Dec. 21, 2003
• جلسه گروه هواداران جمهوریخواهان ایران-مونترآل
( ۲۱ دسامبر ۲۰۰۳ ، دانشگاه کبک مونترال )
• دعوت به آخرین جلسه قبل از همایش سراسری در کلن
( ۲۱ دسامبر ۲۰۰۳ ، کلن)
Dec. 20, 2003
• پال تاک عمومی(۱۹) ، موضوع: سند تشکیلات
( ۲۹ آذر ۱۳۸۲- ۲۰ دسامبر ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Dec. 17, 2003
• جلسه ی عمومی اتحاد جمهوری خواهان شهرهای فرانکفورت، ماينس و ويسبادن
( ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳ ، رستوران فرانسيسکا)
Dec. 14, 2003
• دعوت همگانی برای شرکت در چهارمين جلسه اتحاد جمهوری خواهان ايران ـ استکهلم
( ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳ ، Sundbyberg)
Dec. 13, 2003
• پال تاک عمومی(۱۸) ، موضوع: تدقيق ديدگاهها
( ۲۲ آذر ۱۳۸۲- ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• ایران در آستانه انتخابات
( ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ ، France - Paris)
• بزرگداشت روشنک داریوش
( ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ ، Goethe-Forum)
• درباره چشم انداز« دمکراسی در ایران»
( ۱۳ و ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳ ، خانه مردم)
Dec. 10, 2003
• جلسه ی عمومی اتحاد جمهوری خواهان شهرهای فرانکفورت، ماينس و ويسبادن
( ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳ ، رستوران فرانسيسکا)
• درباره سیاست خارجی ایران و منا فع ملی ما
( ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳ ، Culver City)
• مراسم بزرگداشت خانم شیرین عبادی
( ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳ ، کلن)
Dec. 7, 2003
• جلسه آينده گروه هواداران جمهوریخواهان ایران-مونترآل
( ۷ دسامبر ۲۰۰۳ ، دانشگاه کبک مونترال )
• دعوت به جلسه هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران در کلن
( ۷ دسامبر ۲۰۰۳ ، کلن)
Dec. 6, 2003
• پال تاک عمومی درباره مواضع اتحاد جمهوری خواهان در رابطه با جنبش ان
( ۱۵ آذر ۱۳۸۲- ۶ دسامبر ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
• اطلاعيه برگزارى سمينار جمهوريخواهان
( ۶ دسامبر ۲۰۰۳ ، kista träff )
Nov. 25, 2003
• پال تاک عمومی (۱۶) : سياست آمريکا در منطقه و ايران
( ۸ آذر ۱۳۸۲- ۲۹ نوامبر ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 23, 2003
• جلسه ی عمومی اتحاد جمهوری خواهان شهرهای فرانکفورت، ماينس و ويسبادن
( ۱۶ اوت ۲۰۰۳ ، رستوران فرانسيسکا، خيابان Franzruecker Allee 43 )
• دعوت به شركت دردومين نشست جمهوريخواهان هلند
( ۳۰ نوامبر ۲۰۰۳ ، اوترخت)
Nov. 22, 2003
• پال تاک عمومی (۱۵) : موضع ما در قبال انتخابات مجلس آینده
( ۳۰ آبان ۱۳۸۲- ۲۲ نوامبر ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 12, 2003
• پال تاک عمومی(۱۴): موضع ما در قبال انتخابات مجلس آينده
( ۲۴ آبان۱۳۸۲- ۱۵ نوامبر ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Nov. 8, 2003

(۱۹ آبان ۱۳۸۲- ۹ نوامبر ۲۰۰۳ ، ABF, Landsväen- 52, Sundbyberg)
Nov. 3, 2003
• پال تاک عمومی: موضع ما در قبال انتخابات مجلس آينده
( ۱۷ ۱۳۸۲ آبان- ۸ نوامبر۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Oct. 27, 2003
• جلسه دهم
( ۲۵ مرداد ۱۳۸۲- ۱۶ اوت ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Aug. 18, 2003
• دومين جلسه جمهوری خواهان در منطقه نوردن وستفالن
( ۳ اوت ۲۰۰۳ ، کلن)
Aug. 15, 2003
• مضمون و فرم سازمانی جمهوری خواهان، نقش واحد های محلی
( ۲۵ مرداد ۱۳۸۲- ۱۶ اوت ۲۰۰۳ ، پالتاک، اتاق جمهوری)
Sep. 11, 2000
• راهنمای طرز استفاده از سیستم پالتاک و شرکت در کنفرانس های اينترنتی اتحاد جمهوری خواهان