سايت جديد جمهوری. از تاريخ اول آپريل 2007، وب سايت تازه جمهوری شروع به فعاليت کرده است. سايت جديد را در آدرس هميشگی جمهوری ملاحظه کنيد. 3 آوريل 2007

photo: jomhouri.com

سايت جديد جمهوری