روندهای سياسی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد


کمیسیون تدارک سیاسی همآیش چهارم

Oct. 15, 2009

متن حاضر در ارزیابی از روندهای سیاسی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد و برای ارائه به همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران تنظیم شده است و جهت اطلاع شرکت کنندگان منتشر می شود.

انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چهره کشور ما را دگرگون کرد؛ امید به تغییر را در جامعه ما بارور ساخت و حوادث بعد از آن، دشواری این تغییر را یک بار دیگر آشکار نمود.
روی کار آمدن جريان راست افراطی و گروه امنيتی ـ نظامی در انتخابات نهم رياست جمهوری برای کشور ما فاجعه بار بود. سياست‏های اين جريان طی چهار سال گذشته بر ابعاد بحران اقتصادی و کارائی، بحران‏های اجتماعی و بحران هسته‏ای افزوده و موجبات نارضايتی گروه‏های وسيعی از جامعه را فراهم آورده است. طبقه متوسط جديد به خاطر سياست سرکوب، زنان به جهت تشديد تبعيض جنسی، جوانان به خاطر افزايش فشارهای اجتماعی، بيکاری و بی‏آيندگی، دانشجويان به جهت حاکم شدن فضای پادگانی در دانشگاه‏ها، کارگران زیر فشار تورم شتابان و بيکار شدن، فرهنگ‏سازان به خاطر سانسور و کارفرمايان توليدی به دلیل سياست‏های زيانبار اقتصادی دولت و سپردن پروژه‏های بزرگ و متوسط به سپاه و بسيج، از وضعيت موجود ناراضی هستند. آن‏ها در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خواهان برکناری جريان حاکم بودند.
رويدادهای سياسی قبل و بعد از انتخابات ۲۲ خرداد نشان داد که خواست تغيير، خواست اکثريت مردم کشور ما است. طبقه متوسط جديد، جوانان، زنان، دانشجويان، فعالان سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی، نويسندگان و هنرمندان با هدف تغيير وضعيت سياسی کشور در انتخابات مشارکت نمودند و ارادۀ خود مبنی بر تغيير وضعيت سياسی کشور را به نمایش گذاشتند.
اما جريان حاکم دست به کودتای انتخاباتی زد و رای مردم را به سود کانديدای خود مصادره نمود. کودتاگران بر اين تصور بودند که با بازداشت چهر‏ه‏های شاخص اصلاح‏طلب، گسيل نيروهای سرکوب به خيابان‏ها، قتل و ضرب و جرح و دستگيری معترضين، قادر خواهند شد که با هزينه‏ای کم، برنامه کودتا را پيش ببرند. اما در مقابل کودتای انتخاباتی، مقاومتی گسترده شکل گرفت و از بطن آن جنبش سبز پديد آمد که برنامه کودتاگران را درهم ريخت و هزينه سنگينی را بر آنان تحميل نمود.
با کودتای انتخاباتی و شکل‏گيری جنبش سبز و تداوم اعتراضات عليه کودتاگران، صحنۀ سياسی کشور تغيير کرده و روندهای جديدی شکل گرفته است.

-----------------------------------------------------------
برای ملاحظه متن کامل، لطفا کليک کنيد.
-----------------------------------------------------------