اطلاعيه در مورد سمينار همايش چهارم - 23 اکتبر


کميته برگزاری همايش چهارم

Oct. 17, 2009

سمینار
جمهوری، جنبش سبز و آینده کشور

در روز جمعه بیست و سوم اکتبر قبل از اغاز کار رسمی همایش اتحاد جمهوریخواهان سمیناری جهت بحث و تبادل نظر در رابطه با تحلیل شرایط کنونی، جمهوریخواهی، جنبش سبز و آینده کشور برگزار خواهد شد.

این سمینار در سه پنل از ساعت 11 صبح بشرح زیر برگزار خواهد شد


آینده روابط بین المللی در دوره احمدی نژاد و تاثیر آن در سیاست داخلی ایران
شرکت کنندگان
خانم فاطمه حقیقت جو و آقایان جمشید اسدی؛ حسن شریعتمداری؛ فرهنگ قاسمی
گرداننده بحث: آقای مهران براتی

جوانان، خواسته های آنان و نقش آنان در جنبش
شرکت کنندگان:
خانم مریم میرزا و آقایان آرش هاشمی؛ امیر نائینی؛ علی امیری؛ سهراب مختاری، مهدی محسنی، محمد صادقی، مهدی خردگرا
از فعالین جنبش دانشجویی
گرداننده بحث: خانم مریم سطوت


جمهوریخواهی، جنبش سبز و آینده جمهوری اسلامی
شرکت کنندگان:
خانم ها: مسیح علی نژاد؛ ملیحه محمدی؛ نوشابه امیری و آقایان علی کشتگر؛ کاظم کردوانی؛ محمد اعظمی؛ مسعود بهنود، مهدی خانبابا تهرانی
گرداننده بحث: آقای مهدی فتاپور