نقشه محل برگزاری همايش و شماره تلفن اطلاعات


کميته تدارک همايش چهارم

Oct 21, 09

محل برگزاری همايش - نقشه راه برای استفاده از وسيله نقليه شخصی (کليک کنيد)

محل برگزاری همايش - از فردوگاه کلن-بن و برای استفاده از وسائل نقليه عمومی (کليک کنيد)

------------------------------------------------------------------------
لطفا شماره تلفن زير را همراه داشته باشيد و در صورت نياز به اطلاعات بيشتر از اين طريق با کميته تدارک همايش تماس بگيريد:


0177 444 50 91
ارژنگ