گزارش تصويری و راديويی همايش چهارم


اخترقاسمی/راديو زمانه - سايت گويا

Oct. 24, 2009

****************
گزارش راديويی
برای شنيدن گزارش اينجا را کليک کنيد

****************
گزارش تصويری از اولين روز گردهمايی کلن - همايش چهارم اتحاد جمهوری خواهان ايران


pic1.jpg

pic2.jpg

pic3.jpg

pic4.jpg

pic5.jpg

pic6.jpg

pic7.jpg

pic8.jpg

pic9.jpg

pic10.jpg

pic11.jpg

pic12.jpg

pic13.jpg

pic14.jpg

pic15.jpg

pic16.jpg

pic17.jpg

pic18.jpg

pic19.jpg