قرار مصوب همایش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران


هيئت رئيسه همايش چهارم

همایش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران به منظور ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی "اجا" ،از شورای هماهنگی منتخب میخواهد که موارد زیر را در دستور کار خود قرار دهد:

-قطعیت بخشیدن به عضویت فعالین و روشن کردن حدود و ثغور تشکیلات اتحاد سازمان دهی وصول حق عضویت با بهره جویی از امکانات مدرن و سیستم بانکی.

-تشکیل گروه کار تشکیلات به منظور هماهنگ کردن فعالیت واحد های شهری، ایجاد گروهای کار و به اجرا در آوردن مواد اساسنامه ناظر بر این امور.

-بررسی اساسنامه و آئین نامه مصوب همایش سوم و تدوین تغیراتی که برای به روز کردن آن ضروری شده است و ارائه گزارش ان به همایش پنجم.

-------------------------------------------
‪‬ این قرار به اتفاق ارا تصویب گردید.*