انجمن ايران پيوند تقديم ميكند


فيلم گزارش همايش جمهوريخواهان

به كارگرداني آقاي مسعود طيبيانجمن ايران پيوند ضمن تقدير و تشكر از زحمات آقاي مسعود طيبي كه نقش ارزنده اي در كارگرداني و توليد فيلم
همايش اتحاد چمهوري خواهان داشت و همچنين تشكر و قدرداني از هيئت برگزار كننده اين همايش كه در حين
برگزاري همايش تسهيلات لازم جهت تهيه اين فيلم را فراهم نمودند، خوشوقت است به اطلاع برساند كه قسمت سوم و
چهارم اين فيلم آماده شده كه همراه قسمت اول و دوم اين مجموعه در معرض ديد جامعه سياسي ايران و ملت شريف و
آزاديخواه ايران قرار مي گيرد. قسمت هاي ديگر اين مجموعه نيز به زودي روي نت خواهد رفت.
اعضاي انجمن ايران پيوند كه اساسا از اعضاي سابق سازمان مجاهدين مي باشند و بعضا با بيش از دو دهه كوله بار
تجربه، تلاش و رنج در مسير آزادي ايران زمين، به دليل انحراف رهبري سازمان مجاهدين، با شيوه هاي
انحصارطلبانه و سكتاريستي اين سازمان مخالفت كرده و از آن جدا شده اند و هرگونه افراطي گري و مبارزه
ايدئولوزيك و قهرآميز را اصلي ترين عامل استمرار ديكتاتوري تلقي كرده و به همين دليل اقدام در جهت اتحاد
جمهوري خواهان را به فال نيك گرفته و از اين اتحاد حمايت كرده اند، اغلب نيز از اعضاي اتحاد جمهوري خواهان
ايران هستند خواهان تقويت شيوه هاي مسالمت آميز و دمكراتيك مبارزه هستند.
در همين راستا اعضاي انجمن ايران_پيوند تضميم گرفتنه اند كه ضمن تلاش جمعي در راستاي شيوه هاي مسالمت آميز
مبارزه براي دمكراسي و عدالت از اين اشكال مبارزه حمايت كنند و تلاش در جهت توليد و ارائه اين فيلم كه ضمنا يك
سند تاريخي نيز مي باشد در همين راستا است. اميداريم كه تلاش ما در اين راستا مورد توجه هموطنان عزيز و جامعه
سياسي ايران قرار بگيرد و با ارائه نظرات ، انتقادات و پيشنهادات خود ما را در ادامه مسير ياري كنند.


با احترام: انجمن ايران_پيوند


سخن كارگردان

قسمت اول با سرعت بالا
قسمت دوم با سرعت بالا
قسمت سوم با سرعت بالا
قسمت چهارم با سرعت بالا
قسمت پنجم با سرعت بالا
قسمت ششم با سرعت بالا


قسمت اول با سرعت پائين
قسمت دوم با سرعت پائين
قسمت سوم با سرعت پائين
قسمت چهارم با سرعت پائين
قسمت پنجم با سرعت پائين
قسمت ششم با سرعت پائين