فيلم های گزارش همايش اول اتحاد جمهوريخواهان ایران

  گزارشی از نخستین  همايش اتحاد جمهوريخواهان ایران

برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه ۱۳۸۲ برابر با 8 تا 10 ژانویه2004

تهیه کننده: انجمن ايران_پيوند

كارگردان: آقاي مسعود طيبي

 

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

Leave a Reply

Your email address will not be published.