1 4 5 6

گفتگو در باره وضعیت مذاکرات هسته ای و نشست شورای حقوق بشر (ویدیو)

March 4, 2015

گفتگوی آقای گوهرزاد در برنامۀ چالش تلویزیون اندیشه با بهروز بیات در باره وضعیت مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای 5+1 و حسن نایب هاشم در بارۀ نشست شورای حقوق بشر