پیشنویس سند سیاست خارجی

September 16, 2019

اتحاد جمهوریخواهان ایران همچون تشکل سیاسی بخش بزرگی از نیروهای جنبش سکولار- دموکراتیک ایران، همگون با برنامه‌ی سیاسی خود برای رهایی ایران از استبداد دینی و گذار به جمهوری سکولار و دموکراتیک، در مناسبات خارجی نیز میکوشد بازتاب دهنده‌ی نیازهای …

پیشنویس سند سیاسی همایش هشتم

September 11, 2019

کشور ما امروز با بحران‌های متعددی مواجه است. از بحران اقتصادی و سیاسی تا بحران در مناسبات با دولت آمریکا و هم‌پیمانان آن در منطقه. مردم نگران خطر جنگ، فقدان امنيت، فقر و فلاکت هستند و چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت …