پشتيبانی مالی

تنها منبع تامین مالی مخارج اتحاد جمهوریخواهان ایران، حق عضویت ها و کمک های مالی اعضا و دوستداران آن است.
با حمايت مالی خود، اجا را در پیشبرد فعالیت ها، و نیز در برگزاری هرچه موفق تر همایش پنجم که در روزهای ۱۲ تا ۱۴ اکتبر در شهر کلن آلمان برگزار می شود، یاری کنید.
کمک های مالی را می توانید به آدرس بانکی زیر پرداخت نمائيد. پيشاپيش از پشتيبانی شما سپاسگزاريم.

نام دارنده حساب
Verein für Demokratie und Menschenrecht im Iran

شماره حساب
3045770
Bic: COBADEFFXXX
Iban: DE73370400440304577000

نام بانک
commerzbank
کد بانکی: 37040044

آدرس برای کمکهای مالی در آمریکا و کانادا:

در صورد امکان کمکهای مالی خود را به حساب زیر

Account No. 6190080028
OneWest Bank (877-741-9378)
Society for Democracy in Iran
واريز كرده يا چك خود را به آدرس
Society for Democracy in Iran
PO Box 4886
Irvine, CA 92616-4886
ارسال داريد . .

اين قسمت در حال حاضر بسته است.