فیلم همايش منطقه اي اتحاد جمهوريخواهان در شهر كلن آلمان ( ۳۰ و ۳۱ اكتبر 2004)

March 30, 2015

در مورخه ۳۰ و ۳۱ اكتبر همايش منطقه اي اتحاديه جمهوريخواهان ( اروپاي مركزي ) در شهر كلن آلمان برگزار گرديد. در اين همايش دو روزه قريب به ۲۰۰ تن از فعالين سياسي مرتبط با اتحاد جمهوريخواهان شركت داشتند. محورهاي …

گزارشي از همايش اروپاي مرکزي اتحاد جمهوري خواهان ايران

March 30, 2015

برخورد ديدگاه هاي متعارض در فضائي سالم و دموکراتيک   دو ديدگاه مطرح در داخل اتحاد جمهوري خواهان ايران، تضادي ماهوي با هم دارند. با اين همه، فضاي آرام و دموکراتيکي که در اين تشکيلات در حال شکل گرفتن است، …