گزارش تصمیمات سومین همایش

March 31, 2015

اتحاد جمهوری خواهان ایران سومين همايش اتحاد جمهوريخواهان در روزهای ۲۵ تا ۲۷ مه ۲۰۰۷ در شهر برلین برگزار شد.  طی این سه روز، شرکت کنندگان همایش به تمامی موارد پیش بینی شده و نیز قرار هائی که در جریان …

گزارش سومین همایش

July 5, 2012

                      اتحاد جمهوری خواهان ایران سومين همايش اتحاد جمهوريخواهان در روزهای ۲۵ تا ۲۷ مه ۲۰۰۷ در شهر برلین برگزار شد.  طی این سه روز، شرکت کنندگان همایش با توجه به حجم کاری که در برابر خود داشتند با شرکت …

قرار درباره مدل اقتصادی ایران آینده

July 5, 2012

برای حفظ ویژه گی هائی که ضرورت اتحاد ما هستند و با تاکید بر اقتصاد بازار، احترام به مالکیت خصوصی، توجه به نقش عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصت ها در رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و انسانی …

اقوام و مبحث ملی درایران

July 5, 2012

قطعنامه مقدمه ـ این قطعنامه، با الهام از و بر پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق های آن؛ اعلامیه حقوق افراد واقلیت های ملی یا قومی، مذهبی وزبانی، مصوب 18.12.1992 مجمع عمومی سازمان ملل؛ و ماده 27 ازمیثاق بین …

در حمایت از مبارزات زنان

July 5, 2012

پیام همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان ایران در حمایت از مبارزات زنان جنبش گسترده زنان ایران برای تضمین حقوق برابر و بویژه زدودن تبعیض های جنسیتی از قوانین کشور یکی از محورهای عمده مبارزات مردم کشور ما برای رسیدن به …

اساسنامه اتحاد جمهوری خواهان ايران مصوبه همايش برلین (مه ۲۰۰۷)

July 5, 2012

   مصوبه همايش برلین (مه ۲۰۰۷) 1- اتحاد جمهوری‌خواهان ایران اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واستقرار نظام جمهوری مبتنی برمنشور …

اوضاع سياسی کشور و سياستهای ما

July 5, 2012

                        برای آزادی، دمکراسی، صلح و امنیت اجتماعی اوضاع سياسی کشور با حدت يافتن چالش بين جمهوری اسلامی و جامعه جهانی، با تشديد بحران اقتصادی و بحران کارائی و …