ویدئوهای همایش دهمین سالگرد تاسیس اتحاد جمهوری خواهان ایران

شروع برنامه

http://www.youtube.com/goxEuHNiY8A

میزگرد اول همگرائی جمهوری خواهان

http://youtube.com/xaQXsXFb-ik

میزگرد دوم، در باره انتخابات ریاست جمهوری در ایران

http://youtube.com/oeF7fieHTe8

میزگرد دوم، در باره انتخابات ریاست جمهوری در ایران

اين قسمت در حال حاضر بسته است.