1 2 3 14

پرگار: فشار حداکثری یعنی چه؟

April 5, 2021

تا پارسال پیرارسال لفظ تحریم برای توصیف فشار خارجی بر جمهوری اسلامی به کار می‌رفت. حالا که جمع بیشتری از ایرانی‌های معترض در داخل و خارج کشور به این نتیجه رسیده‌اند که سمبه‌ای پرزورتر از آنچه که تصورش را می‌کردند …

گفتگو: در باره ترجیح جمهوری نسبت به‌ پادشاهی‌ موروثی

March 22, 2021

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه گفتگوی کوروش پارسا با فرهاد فرجاد از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایرانارزیابی فایل صوتی رضا پهلوی و اینکه ترجیح ایشان جمهوری انتخابی نسبت به‌ پادشاهی‌ موروثی ‌است.تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین …

گفتگو: راه کارهای جامعه مدنی برای حمایت از گروه هایی که در فقر مطلق هستند

March 18, 2021

«میزگرد جمهوری خواهی» راه کارهای جامعه مدنی برای حمایت از گروه هایی که در فقر مطلق هستند مهمانان: فرزاد جواهری، حسن نایب هاشم اجراکننده: مزدک لیماکشی۲۷ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ مارس ۲۰۲۱تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد …

صفحه دو: در زندانهای انفرادی در ایران چه می گذرد؟

March 12, 2021

می دانید در زندانهای انفرادی در ایران چه می گذرد؟ می دانید بازجوها ، با بازداشتی هایی که در زندانهای انفرادی هستند چه می کنند؟ می دانید با اعترافاتی که از آنها تحت شکنجه سفید در انفرادی می گیرند،آنها را …

گفتگو: برنامه ويژه در باره نقش و جایگاه زنان در ایران

March 11, 2021

«میزگرد جمهوری خواهی» نقش و جایگاه زنان در ایران مهمان: خانم منصوره شجاعی مجری برنامه: مزدک لیماکشی ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ مارس ۲۰۲۱ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان https://rangin-kaman.net​

گفتگو: حادثه دردناک سراوان، علل و ریشه ها

March 3, 2021

«میزگرد جمهوری خواهی» حادثه دردناک سراوان، علل و ریشه ها مهمانان: آقایان مهدی نخل احمدی، وهاب انصاری، حسن زهتاب ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲ مارس ۲۰۲۱ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان https://rangin-kaman.net​

گفتگو: بحران های حاکمیت و چشم انداز پیش‌رو

March 2, 2021

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه گفتگوی کوروش‌ پارسا با دکتر سعید‌ پیوندی، استاد جامعه شناس دانشکاه لورن در‌پاریس : ملزومات سیاسی گذار به دمکراسی مناسبات جمهوری خواهان دمکرات با دیگر نیروها ضرورت شکل گیری یک نیروی دمکرات …

گفتگو: در باره چگونگی ‌مدیریت بحران در جمهوری اسلامی؟

February 23, 2021

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه گفتگوی کوروش‌ پارسا با فرزانه بذرپور، جمهوری‌خواه تحول‌ طلب و‌ عضو‌ سابق‌ نهضت آزادی ایران در‌ مورد:چگونگی ‌مدیریت بحران در جمهوری اسلامی؟آیا مجموعه بحران ها ضرورتا به تضعیف و‌ گذار از جمهوری …

علل و ریشه های انقلاب ۵۷

February 16, 2021

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه گفتگوی کوروش‌ پارسا با دکتر بهروز ‌بیات، تحلیلگر سیاسی جمهوری خواه در مورد: علل و ریشه های انقلاب ۵۷ اشاره به نکاتی از مطالب تاریخ شفاهی هاروارد که توسط مقامات نظام پهلوی …

گفتگو: زنان و سقف شیشه‌ای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری

February 5, 2021

در حالی که حدود پنج ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مانده، «رجال سیاسی» دو حزب عمده اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مشغول انتخاب و معرفی نامزدهای خود هستند. زنان نیز این بار به میدان آمده‌اند تا بار دیگر مطالبه خود برای نامزدی …