راهبردهای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران

July 5, 2012

مصوب دومين همايش سراسری (فرانکفورت)  ۱- ساختار حکومت جمهوری اسلامی ۲۶ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷ جمهوری اسلامی همچنان با تناقض بنیادین منابع مشروعیت خود یعنی دین و مردم و تجلی سياسی آن در حکومت يعنی ولايت و جمهوريت دست …