قطعنامه سیاسی مصوب همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران

October 21, 2012

برای تمکین حکومت به رای مردم، برای تامین حقوق شهروندان! سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ – ۲۷ اکتبر ۲۰۰۹ • قطعنامه سیاسی، قبل از همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران تهیه، تنظیم و انتشار یافته بود و در جریان همآیش با …