چرا تحریم انتخابات، گزینۀ نادرستی است؟

متیو فرانکل - ترجمه : شیرین دخت دقیقیان
February 14, 2016

پژوهش و نوشتۀ متیو فرانکل [1] ترجمه : شیرین دخت دقیقیان بهمن ۱۳۹۴ –فوریه ۲۰۱۶ متن PDF را از این جا دریافت کنید تهدید بکن، ولی شرکت کن: چرا تحریم انتخابات، گزینۀ نادرستی است؟ Threaten but Participate: Why Election Boycotts …

بحثی درباره استراتژی اجا

اتحاد جمهوری خواهان ایران
July 24, 2013

بعد از انتخابات اخیر بحث در مورد استراتژی اتحاد جمهوریخواهان ایران بار دیگر طرح شده است. در متونی که در زیر می آید از زاویه های مختلف به این استراتژی پرداخته شده و نیز بعضا ضرورت بازنگری در آن مطرح …

درباره انتخابات آزاد

August 16, 2012

مباحث زیر در ای میل لیست اتحاد جمهوریخواهان ایران حول انتخابات آزاد صورت گرفته است و گزیده ای از این بحث انتخاب شده و برای استفاده عموم منتشر می شود. در مجموعه زیر مطالبی از فرخ نگهدار، حبیب پرزین، بابک …

درباره استراتژی سیاسی

August 5, 2012

برگزیده ای از بحث جمعی در ای ـ میل لیست اتحاد جمهوریخواهان ایران مباحث زیر در ای میل لیست اتحاد جمهوریخواهان ایران حول استراتژی سیاسی صورت  گرفتهاست و گزیده ای از این بحث انتخاب شده و برای استفاده عموم منتشر …