دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی! با تحريم فعال انتخابات فرمايشی،جنبش اعتراضی عليه استبداد را پرنمودتر کنيم!

در جمهوری اسلامی انتخابات هیچ گاه آزاد و دمکراتيک نبوده است، اما انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی که قرار است در روز ١٢ اسفند ماه برگزار شود، جزو غير دمکراتيکترين انتخابات در طول حیات این رژیم است. گردانندگان حکومت در ادامه سرکوب اعتراضات مردم طی سالهای گذشته و به ويژه بعد از انتخاتات ۲۲ خرداد سال ۸۸، تصميم گرفتهاند انتخاباتی را برگزار کنند که در آن تنها “ذوبشدگان در ولايت فقيه” به مجلس راه يابند. آنها میخواهند مجلسی را تشکيل دهند که مجری دستورات ولیفقيه و نيروهای نظامی ـ امنيتی باشد. انتخابات دوره نهم مجلس، انتخاباتی فرمايشی در فضای امنیتی است. برای برگزاری آن، سران رژيم وسيعترين اقدامات امنيتی را تدارک ديده و فضای سياسی کشور را به وجه شديدی پليسی کردهاند. در هيچ انتخاباتی فضای سياسی کشور در اين حد بسته نبوده است. با اين وجود خامنه ای رهبر حکومت و نيروهای نظامی ـ امنيتی به شدت نگران انتخابات و سرريز شدن نارضايتیها و خيزش خودجوش مردم، برآمد جنبشهای اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری در جريان انتخابات هستند. برای اولين بار در حيات جمهوری اسلامی وسيعترين بخش نيروهای سياسی اپوزيسيون خارج از نظام و اپوزيسيون درون نظام به مخالفت با انتخابات فرمايشی برخاستهاند. همسوئی مجموعه اين نيروها در عدم شرکت و تحريم انتخابات مجلس، حکومتگران را به وحشت انداخته است. سران حاکم در حالی که در اولين انتخابات پس از انتخابات سال٨٨ و برآمد اعتراضی ميليونها تن، بیش از هر دورهای نیازمند مشارکت مردم برای نشان دادن مشروعیت جمهوری اسلامی هستند، اما به دليل هراس از واکنش غير مترقبه مردم و خارج شدن کنترل انتخابات از دستشان و افتادن ابتکار عمل به دست مردم، اختناق در جامعه را بیش از پیش گسترش داده و از تامين حداقلهای لازم برای داغ کردن تنور انتخابات چشم پوشيدهاند. این مجموعه ، آنان را نگران افت مشارکت مردم در انتخابات و خالی ماندن حوزههای رای گيری کرده است. قوه قضائيه رژيم با هدف مقابله با اقدامات نيروهای اپوزيسيون و منتقد، با صدور اطلاعيهای: “انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن٬ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند و انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات” را جرم اعلام کرده است. انتخابات فرمايشی مجلس نهم در شرايطی برگزار میشود که کشور ما بر اثر سياستهای تنش زا و نابخردانه رژيم، تحت فشارهای شديد بين المللی قرار دارد. خطر حمله نظامی افزايش يافته و تحريمهای بينالمللی که ابعاد بیسابقهای پيدا کرده، بر اقتصاد کشور ضربه جدی زده، ذخاير ارزی حاصل از فروش نفت و دسترنج مردم از بين رفته و فقر و بيکاری در کشور با شتاب درحال گسترش است. تشديد و گسترده تر شدن هر چه بيشتر تحريمها از جمله تحريم بانک مرکزی میتواند اقتصاد کشور را فلج کند و گروههای وسيعی از جامعه را به فلاکت بيشتر سوق دهد. با وجود وضع مخاطره آميز کشور که نيازمند اتخاذ تدابير معقولانه برای رفع خطر حمله نظامی و توقف تحريمهای بين المللی است، به دستور خامنه ای رهبر حکومت نيروهای نظامی همچنان برای قدرتنمائی دست به مانورهای نظامی میزنند، با تهديد به بستن تنگه هرمز تشنج در منطقه را تشديد می کنند، فضای پادگانی را بر کشور حاکم میگردانند و با سلب کامل حق رای مردم در تدارک تشکيل مجلس فرمايشی و مجری نظر خامنهای ولی فقيه حکومت هستند.
مردم ايران!
ما ٩ حزب و سازمان سياسی که همواره از حق رای شما دفاع کردهايم، تحريم انتخابات فرمايشی مجلس شورای اسلامی را اقدامی در جهت تشديد مبارزه عليه استبداد حاکم و تقويت جنبشهای اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری میدانيم و بر اين نظر هستيم که تحريم فعال انتخابات فرمايشی مجلس، جلوه جنبشهای اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری را پرنمودتر میکند و تلاش حکومت را برای بهرهگيری از رای شما، جهت مشروعيت بخشيدن به سياستهائی که کشور ما را به سوی فاجعه سوق میدهد، خنثی میسازد. با عدم شرکت در اين انتخابات فرمايشی، اعتراض خود را عليه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بيکاری، فقرفزاينده، اختناق و سرکوب، عليه سياست خارجی ماجراجويانه و تنشزا که به افزايش خطر جنگ و تشديد تحريمهای اقتصادی انجاميده است، اعلام کنيد.
نيروهای آزاديخواه!

عدم شرکت در انتخابات و سياست تحريم فعال توسط نيروهای جنبش آزاديخواهانه مردم ايران، فرصت مساعدی را برای برآمد مشترک و گسترده در اين عرصه را فراهم آورده است. بايد با فعال کردن شبکههای اجتماعی، برگزاری گردهمائی و سخنرانیها، پخش اعلاميه و تراکتها و ديوارنويسی عليه انتخابات فرمايشی حرکت کرد و مردم را به عدم شرکت در رای گيری انتخابات فرمايشی دعوت نمود. بايد بکوشيم با پيشبرد تحريم گسترده انتخابات، قدرت نيروهای آزاديخواه و مردم را در مقابل قدرت رژيم به نمايش بگذاريم. ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به یک برآمد مشترک و متحد در مقابله با نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس فرا میخوانیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران

حزب دمکرات کردستان ايران

حزب دمکراتیک مردم ایران

حزب کومه‌له کردستان ایران

جبهه ملی ایران ـ اروپا

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کميته همآهنگی ارتباطات شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران

شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱٣۹۰ – ۱۹ ژانويه ۲۰۱۲

اين قسمت در حال حاضر بسته است.