راهبردهای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران

مصوب دومين همايش سراسری (فرانکفورت)  ۱- ساختار حکومت جمهوری اسلامی ۲۶ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷ جمهوری اسلامی همچنان با تناقض بنیادین منابع مشروعیت خود یعنی دین و مردم و تجلی سياسی آن در حکومت يعنی ولايت و جمهوريت دست به گریبان است و نتوانسته است از يک نظام مبتنی بر تنازع و سازش مراکز متعدد قدرت، بسوی يک ساختار […]

» ادامه