«مانیفست انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها»

رهبری مشترک حزب دموکراتیک خلق (HDP)، صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، مانیفست hdp_logoانتخاباتی حزب را کردند. مانیفست HDP دوازده نکته‌ی اصلی را که در پی می‌آیند برجسته کرده است؛ «ما زنان هستیم، ما جوانان هستیم، ما رنگین‌کمان (مدافع حقوق همجنسگرایان) هستیم، ما کودکان هستیم، ما مدافعان دموکراسی هستیم، ما نماینده‌ی همه‌ی هویت‌ها هستیم، ما مدافعان یک جهان آزاد هستیم، ما حافظان طبیعت هستیم، ما سازندگان یک اقتصاد سالم هستیم، ما کارگران هستیم، ما زحمتشکان هستیم، ما ضمانت‌کنندگان حقوق اجتماعی هستیم.»درآمد

در دو دهه پایانی قرن بیستم و از بطن آنچه که به طور گسترده‌ای بحران مارکسیسم نامیده می‌شد اندیشه‌های جدیدی سربرآوردند که، در گسست و پیوستگی همزمان با ایده‌های مارکس، کوشیدند هم دست آوردهای تازه علوم انسانی و هم ساختار به شدت تغییر یافته جامعه سرمایه داری را وارد محاسبات نظریه رادیکال نمایند. این اندیشه‌ها که تحت عناوینی چون پسا-مارکسیسم و چپ نو نامیده می‌شدند، در ابتدا خصلتی عمدتا آکادمیک داشته و به همین دلیل از سوی مارکسیست‌ها مورد انتقاد قرار بودند. گذشت زمان اما منظره را تا حد زیادی تغییر داد. امروزه ایده دموکراسی رادیکال که برون داد سیاسی این اندیشه هاست تا حد زیادی در چهارگوشه جهان مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از کشورها به برنامه عمل احزاب جوان و بالنده تبدیل شده است.

این شکل تازه سیاست رادیکال که می‌توان آن را سیاست رهایی (در مقابل سیاست انقلابی) نامید، بر سر موضوعات ایده کمونیسم و شخصیت سوژه رهایی بخش- یعنی سوژه یا سوژه‌هایی که چپ را علیه رژیم‌های سرکوبگر قدرت سازماندهی خواهند کرد- از مارکسیسم کلاسیک فاصله می‌گیرد.

در حالی که ایده جامعه کمونیستی، به مثابه وضعیتی که در آن جدال‌های اجتماعی به پایان می‌رسند، به نظریه مارکسیستی خصلتی یوتوپیایی و استعلایی داده بود، سیاست رادیکال جدید از این ایدآلیسم یوتوپیایی اجتناب کرده و به جای آن بر این شعار تمرکز می‌کند: “جامعه وجود ندارد.” به عبارت دیگر، غیر ممکن است که جامعه‌ای تماما شناخته شده و کاملا بسته وجود داشته باشد. پس ایده جامعه تا حد زیادی با ایده اتوپیا یکسان است. به جایش آنچه وجود دارد “نا-جامعه” است، موجودیتی که حول تضادهایی آشتی ناپذیر سازماندهی شده است. این تضادها تنها به شکلی موقت و از رهگذر جدال‌های اجتماعی است که حل می‌شوند.

نقطه افتراق دوم چپ جدید از مارکسیسم کلاسیک، تلقی آنها از سوژه سیاسی است. در مارکسیسم کلاسیک پرولتاریا به دلیل جایگاه عینی اش در ساختار جامعه سرمایه داری تنها سوژه‌ای است نه تنها گورکن جامعه سرمایه داری است بلکه جزئیتی است که منافع کلیه ستم کشان جامعه سرمایه داری را نیز نمایندگی خواهد کرد. چپ جدید تلقی پرولتاریا به مثابه سوژه‌ای که پیشاپیش در نهاد تاریخ قرار دارد را بحران زا می‌داند و به جای آن بر تشکیل ائتلافی از اقشار سرکوب شده و گروه‌های حذف شده تاکید می‌کند. این اتئلاف که می‌توان آن را “مردم” نامید به شکلی موقت مفصل بندی شده و برای تحقق تغییرات اجتماعی وارد جدال‌های هژمونیک با رژیم‌های سرکوب گر قدرت می‌شود. در این ائتلاف، هیچ کدام از اجزای تشکیل دهنده مطالبات و خواست‌های خود را به نفع یک هدف جمعی کنار نمی‌گذارد و تنها به دلیل ضرورت‌های مبارزه سیاسی است که وارد ائتلاف می‌شود. ایده “مردم” به مثابه سوبژکتیویته سیاسی در پیوند تنگاتنگی با ایده “نا-جامعه” قرار دارد. خصلتی موقتی “نا-جامعه” همواره به مردم امکان می‌دهد که برای باز مفصل بندی آن وارد جدال‌های اجتماعی شوند. ایده “نا-جامعه” مترادف با گشودگی بی حد و حصر برای اعتراض، مقاومت، پیشروی، و عقب نشینی است

مانیفست انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق ترکیه که ترجمه آن در ادامه می‌آید مملو از روح چپ جدید و ایده دموکراسی رادیکال است. این مانیفست نشان می‌دهد که این حزب جوان و بالنده که پس از تحولات کردستان سوریه و به ویژه مقاومت حماسی در کوبانی روح تازه‌ای گرفته است، تصمیم گرفته به نماینده تمامی محذوفان و سرکوب شدگان جامعه ترکیه، و نه فقط کردها، تبدیل شود. مطالباتی که این حزب به نمایندگی از زنان، جوانان، کودکان، دگرباشان جنسی، کارگران و… مطرح کرده است درواقع تلاشی برای تشکیل “مردم” و بازمفصل بندی “نا-جامعه” ترکیه است. مطالبات مطرح شده در این مانیفست علی رغم رادیکال بودن هیچ کدام پرهزینه، غیرممکن، خیالی، و یوتوپیایی نیستند و تحقق آنها در جامعه ترکیه تنها به آگاهی، سازماندهی، انگیزه، سرسختی، و جسارت آنها بستگی خواهد داشت. این نکته به ویژه برای جامعه ایران که سطح مطالبات در آن به شدت تقلیل یافته است، حاوی درس‌های آموزنده‌ای است.

مانیفست انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها

رهبری مشترک حزب دموکراتیک خلق (HDP)، صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، مانیفست انتخاباتی حزب را کردند. مانیفست HDP دوازده نکته‌ی اصلی را که در پی می‌آیند برجسته کرده است؛ «ما زنان هستیم، ما جوانان هستیم، ما رنگین‌کمان (مدافع حقوق همجنسگرایان) هستیم، ما کودکان هستیم، ما مدافعان دموکراسی هستیم، ما نماینده‌ی همه‌ی هویت‌ها هستیم، ما مدافعان یک جهان آزاد هستیم، ما حافظان طبیعت هستیم، ما سازندگان یک اقتصاد سالم هستیم، ما کارگران هستیم، ما زحمتشکان هستیم، ما ضمانت‌کنندگان حقوق اجتماعی هستیم.»…

ما زنان هستیم

ما وزارت زنان را تأسیس خواهیم کرد.

ما کار خانگی را مشمول تأمین اجتماعی خواهیم کرد و بسته‌های حمایت اجتماعی در انطباق با اصل عدالت و برابری ترتیب خواهیم داد.

ما در همه‌ی مرکز مهدکودکی‌هایی را برای فراهم‌کردن مراقبت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته، به طور مجانی و به زبان مادری افتتاح خواهیم کرد.

ما مراکز نگهداری سالمندان برای افراد سالخورده و مراکز توان‌بخشی را برای معلولان افتتاح خواهیم کرد.

ما روز ۸ مارس را تعطیل عمومی اعلام خواهیم کرد.

ما جوانان هستیم

ما وزارت جوانان را تأسیس خواهیم کرد که مستقیماً به نیازهای جوانان رسیدگی خواهد کرد و آن را با وزارت ورزش و جوانان که بخش عمده‌ای از بودجه‌اش را با هدف هویت‌یابی جوانان با ورزش و تلاش برای غیر‌سیاسی‌سازی آنها به فعالیت‌های ورزشی اختصاص می‌دهد، جایگزین خواهیم کرد.

ما راه را برای جوانانی که یک سبک زندگی واحد بر آنها تحمیل شده است هموار خواهیم کرد تا با هم زندگی کنند و آزادانه زبان مادری‌، عقاید، فرهنگ، گرایش جنسی، و هویت جنسیتی‌شان را حفظ کنند. ما همه‌ی موانع برای سازمان‌یابی جوانان را در راستای حقوق و تصمیماتشان، برخواهیم داشت.

ما «کارت جوانی» را برای این که هر جوان بین ۱۵ تا ۲۵ سال ۲۰۰ لیره برای ارتباطات و حمل و نقل دریافت کند، ارائه خواهیم کرد.

ما سن رأی‌دادن را به ۱۶ سال و سن انتخاب‌شدن را به ۱۸ سال کاهش خواهیم داد.

ما به دانشگاه آزاد و دموکراتیک واقعیت خواهیم بخشید و محوطه‌های دانشگاهی را مبتنی بر برابری جنسیتی و بدون موانع خواهیم ساخت.

ما سیستم آزمون ناعادلانه‌ای را که هر ساله سرنوشت میلیون‌ها جوان را تعیین می‌کند، برخواهیم داشت. ما همه‌ی دانش‌آموزان را قادر خواهیم ساخت تا آموزش را در مدارس و دپارتمان‌هایی که خود ترجیح می‌دهند، در انطباق با موفقیت و مهارت‌هایشان، دریافت کنند.

ما YÖK (شورای آموزش عالی) را منحل و آن را با یک شورای هماهنگیِ بین‌دانشگاهی که مسئول روابط و جریان اطلاعات است، جایگزین خواهیم کرد.

ما بودجه‌ی لازم در سطوح مرکزی و محلی را به منظور حصول اطمینان از ارائه‌ی کمک‌های مالی غیرقابل‌استرداد به همه‌ی دانش‌آموزان، فراهم خواهیم کرد.

ما مکان‌های رایگان زندگی را برای دانشجویان شامل خوابگاه، رختشویی، کتابخانه، و مراکز فرهنگی تدارک خواهیم دید.

ما از حق اشتغال جوانان و ایجاد راه‌حل‌هایی برای اشتغال آنها که نخستین گروه اجتماعی در مواجه با مشکل بیکاری هستند، اطمینان حاصل خواهیم کرد.

ما تأمین اجتماعی برای همه‌ی جوانان را به مثابه یک حق بنیادی تضمین خواهیم کرد.

ما همه‌ی موانع در برابر آزادی اطلاعات برای جوانان را برخواهیم داشت.

ما اینترنت آزاد و سانسورنشده را در مراکز شهری، وسایل حمل و نقل عمومی، و عرصه‌های عمومی فراهم خواهیم کرد.

ما حق امتناع از عضویت در ارتش به دلایل اخلاقی را برای همه‌ی جوانان به رسمیت خواهیم شناخت.

ما همه‌ی جوانان ضدجنگ را قادر خواهیم ساخت تا از بیشترین حقوق بنیادی‌شان بهره‌مند شوند.

ما همه‌ی اقدامات قانونی لازم را برای جایگزین‌سازی خدمت عمومی به جای خدمت سربازی برای همه‌ی کسانی که به دلایل اخلاقی نمی‌خواهند به عضویت ارتش درآیند، انجام خواهیم داد.

ما معتقدیم که الغای خدمت سربازی اجباری، ضروری است.

ما رنگین‌کمان هستیم

ما به تبعیض مبتنی بر جنسیت و سرکوب گرایش‌های جنسی پایان خواهیم داد.

ما افراد دگرباش جنسی را قادر خواهیم ساخت تا زندگی برابر، عزتمندانه، و انسانی را به پیش ببرند.

ما به مشکل به‌رسمیت‌شناختن افراد دگرباش جنسی پایان داده و از تضمین قانون اساسی برای برخورداری آنها از شهروندی برابر اطمینان حاصل خواهیم کرد.

ما همه‌ی ترتیبات قانونی و رویه‌های اجتماعی برای دفاع از برابری و رد تبعیض علیه افراد دگرباش جنسی را به راه خواهیم انداخت.

ما ساختارهای مدیریتی محلی و مرکزی را، برای تضمین نمایندگی مستقیم افراد دگرباش جنسی در سازوکارهای اجرایی و تصمیم‌سازی سیاسی، شکل خواهیم داد.

ما برای تغییر ذهنیت‌های همجنسگراهراس و ساختن محوطه‌های دانشگاهی رها از تبعیض مبارزه خواهیم کرد.

ما یک فرایند آموزش عمومی را برای پایان‌دادن به دیدگاه‌های مبتنی بر جنسیت آغاز خواهیم کرد.

ما سازوکارهایی را علیه تمامی اشکال تبعیض و خشونت شکل خواهیم داد.

ما کودکان هستیم

ما کمیسیون ارزیابی و رصد حقوق کودکان را تحت پوشش شهرداری‌های محلی تأسیس کرده و اختصاص منابع کافی برای کودکان را اجباری خواهیم کرد.

ما از بازبینی و اصلاح همه‌ی قوانین و موارد قانونی مربوط به کودکان اطمینان حاصل خواهیم کرد.

ما به محرومیت کودکان پایان خواهیم داد. از طریق بانک‌های غذا در هر محله‌ای همه‌ی حقوق کودکان برای تغذیه را تضمین خواهیم کرد و بسته‌های مواد غذایی اساسی را به رایگان به دست هر کودکی خواهیم رساند.

ما اجازه‌ی کار کودک را نخواهیم داد، درنتیجه کودکان مجبور نخواهند بود در خیابان کار و زندگی کنند.

ما سنگین‌ترین احکام را علیه مرتکبان خشونت علیه کودکان اعمال خواهیم کرد.

ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که قوانین خشونت علیه کودکان در خانه، مدرسه و خیابان منسوخ شوند.

ما زندان نوجوانان را تعطیل کرده و «مراکز آموزش و حمایت از کودکان» را برای نوجوانان بزهکار تأسیس خواهیم کرد.

ما خاطرات برکینز (Berkins)، اوگرش (Uğurs)، و سیلانس (Ceylans) را تصدیق خواهیم کرد.

ما مدافعان دموکراسی هستیم

ما یک فرایند اصلاح دموکراتیک را علیه همه‌ی اشکال قیمومیت نظامی، غیرنظامی و بوروکراتیک، ساختارهای تمرکزگرای متصلب، و قوانین ضددموکراتیک آغاز خواهیم کرد.

ما همه با هم یک قانون اساسی جدید مبتنی بر انسانیت و مطابق با ساختار چندهویتی، چندفرهنگی، چندمذهبی و چندزبانی ترکیه تدوین خواهیم کرد.

ما «خودمختاری دموکراتیک» را در همه‌‌جای ترکیه محقق خواهیم کرد تا دستیابی به دموکراتیزاسیون، صلح اجتماعی و اتحاد آزاد و داوطلبانه‌ی مردم را تقویت کنیم. مقامات اجرایی محلی، از جمله فرماندار، به دست مردم انتخاب خواهند شد.

ما دموکراتیزاسیون سیستم پارلمانی را تضمین خواهیم کرد و سیستم نخست‌وزیری مشترک را در مواقعی که احزاب با سیستم رهبری مشترک به قدرت خواهند رسید، آغاز خواهیم کرد.

ما همه‌ی محدودیت‌ها و قوانین سرکوبگر علیه حقوق و آزادی‌های اساسی را برخواهیم داشت.

ما همه‌ی کنش‌های دموکراتیکی را که برای مطالبه‌ی حقوق به صحنه می‌آیند مشروع تلقی خواهیم کرد.

ما همه‌ی بروندادهای کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر شامل: شورای امنیت ملی، دادگاه‌های ویژه، JİTEM (واحد اطلاعات و ضدترور ژاندارمری)، و واحد ضدشورش را منحل خواهیم کرد. همه‌ی اشکال شکنجه و بدرفتاری به مثابه جنایت علیه بشریت تلقی خواهد شد.

قانون اساسی که ما تدارک خواهیم دید هرگز جایی به سیستم ریاست‌جمهوری نخواهد داد.

ما دموکراتیزاسیون قوانینِ مربوط به احزاب سیاسی را تضمین کرده و اصلاحاتی را انجام می‌دهیم که مشارکت مستقیم اعضای حزب در فرایندهای تصمیم‌گیری را تضمین کند.

ما آستانه‌ی انتخاباتی [حداقل رای برای ورود به پارلمان] را برخواهیم داشت و حق نمایندگی همه‌ی احزاب را متناسب با میزان رأیی که دریافت کرده‌اند، تضمین خواهیم کرد.

تبعیض مثبت اجرا خواهد شد تا برابری در نمایندگی از طریق سهمیه‌بندی جنسیتی تضمین شود.

ما به راه‌حل مؤثری برای مسئله‌ی کرد دست خواهیم یافت و یک ترکیه‌ی دموکراتیک خواهیم ساخت.

ما اشکال دموکراتیک تمرکززدایی را به منظور شامل‌کردن همه‌ی هویت‌های قومی و تضمین خودمدیریتی آنها تأسیس خواهیم کرد. از طریق مجامع منطقه‌ای، به یک سیستم نامتمرکز تغییر خواهیم کرد.

ما تحت هر شرایطی از راه‌حل غیرمسلحانه و سیاست‌های دموکراتیک دفاع می‌کنیم.

ما شرایطی را تضمین می‌کنیم که زندگیِ در معیتِ هم و اتحاد داوطلبانه‌ی مردم، و یک زندگی مبتنی بر عدالت در سرزمین مشترک‌مان را ممکن خواهد کرد.

ما مدافعان حقوق بشر هستیم

ما سیستم قضایی را برای تضمین عملکرد سریع، بی‌طرفانه، و مستقل قانون و به شیوه‌ای که هم وجدان عمومی و هم افراد را راضی نماید، بازسازی خواهیم کرد. ما به قیمومیت وزارت عدالت بر HSYK (شورای عالی قضات و دادستانان) پایان خواهیم داد.

ما تساوی در تعقیب قانونی و محاکمه در سیستم قضایی را تضمین خواهیم کرد.

ما به شیوه‌های خودسرانه در خانه و محل کار و جستجوهای بدنی و بازداشت‌ها خاتمه خواهیم داد و سرویس رایگان قانونی به زبان مادری فراهم خواهیم کرد.

ما درهای زندان را برای نظارت جامعه باز خواهیم کرد.

ما به همه‌ی شیوه‌هایی که علیه عزت انسانی در زندان‌ها در جریان‌اند پایان خواهیم داد. ما به سلول‌های انفرادی، محرومیت از حقوق اساسی، و سرکوب اداری پایان داده و در قوانین مجازات و اعدام اصلاحات بنیادی انجام خواهیم داد.

ما آزادی فوری زندانیان بیمار را تضمین خواهیم کرد.

ما مرتکبان جرایم نفرت‌پراکنی را محکوم خواهیم کرد و هیچ مجازاتی را بر افراد به دلیل اندیشه‌ها و اعمال سیاسی‌شان تحمیل نکرده و جرایم سیاسی را از دسته‌بندی جرایم حذف خواهیم کرد.

در پاسخ به درخواست هر کسی برای مواجه با تاریخ، ما «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب» را برای روشن‌ساختن حقایق درباره‌ی نسل‌کشی‌ها، کشتارها، اعدام‌ها، ناپدیدشدن‌ها، و اعمال مشابه تأسیس خواهیم کرد.

ما بازگردادن‌ها را آغاز خواهیم کرد.

ما همه‌ی دارایی‌های اشغال‌شده به دست دولت و افراد مستقر را که نتیجه‌ی جابه‌جاکردن اجباری بوده‌اند باز خواهیم گرداند. کسانی که مایل به بازگشت به روستاهای خود هستند از حمایت، شامل حمایت مالی، به منظور سهیم‌شدن آنها در تولید، برخوردار خواهند شد.

ما به ساخت سدها و نیروگاه‌های برق آبی به دلایل امنیتی، و نیز رویه‌های جدید جابه‌جاسازی اجباری مردم، به دلیل تغییر شکل شهرها، پایان خواهیم داد.

ما سیستم گارد روستا را منحل خواهیم کرد، نگهبانان روستا را در سایر بخش‌ها استخدام کرده و حقوق شخصی آنها را حفظ خواهیم کرد.

ما امتیازی را که آزادی رفت و آمد و اطلاعات را محدود کند اعطا نخواهیم کرد.

ما در مقابل مداخلاتی که آزادی مطبوعات و رفت و آمد را محدود کنند خواهیم ایستاد. ما به مالکان سازمان‌های رسانه‌ای اجازه نخواهیم داد که در فعالیت‌های سایر حوزه‌ها درگیر شوند.

ما به سرکوب دولتی فرهنگ و هنر پایان خواهیم داد. ما همراه وزارت فرهنگ کار کرده و یک شورای هنر منتخب هنرمندان تأسیس خواهیم کرد. هر تصمیمی درباره‌ی سیاست‌های مربوط به هنر و فرهنگ با همراهی این شورا گرفته خواهد شد.

ما به موانع آزادی اندیشه در شبکه‌های اجتماعی و ممنوعیت‌های مستبدانه بر اینترنت پایان خواهیم داد.

ما از آزادی‌ها محافظت خواهیم کرد.

ما از همه‌ی هویت‌ها هستیم

در دفاع از برابری برای همه و آزادی برای عقاید، ما حق همه‌ی مردم و عقاید برای بیان آزادانه‌ی خودشان را تضمین خواهیم کرد.

بر بنیاد شهروندی برابر، ما امنیت مبتنی بر قانون اساسی را برای هر فردی مهیا خواهیم کرد، خواه به قانون اساسی اعتقاد داشته باشد خواه نه.

ما چشم‌انداز سکولاریسم آزادیخواهانه‌ی معطوف به انسانیت را تحقق خواهیم بخشید.

ما به محض برگزاری انتخابات، به تدریس اجباری دروس دینی پایان خواهیم داد. با انحلال اداره‌ی امور دینی، ما دستان دولت را از مذهب و حوزه‌ی ایمان کوتاه خواهیم کرد.

ما آزادی بدون کارشکنی برای سازمان‌یابی همه‌ی گروه‌های ایمانی را تضمین کرده و همه‌ی مکان‌های پرستش علویان، پیش از همه دژمویس Djemevis، را به عنوان پرستشگاه به رسمیت خواهیم شناخت.

ما به نیابت از دولت، از مردم به خاطر همه‌ی نسل‌کشی‌ها و کشتارهایی که در گذشته انجام شده است، عذر خواهیم خواست. ما همه‌ی اموال توقیف‌شده به دست دولت را به صاحبانشان بازگردانده و خسارات جنگی ایجادشده به وسیله‌ی دولت را جبران خواهیم کرد.

ما هیچ دخالتی در ظاهر و در لباس‌هایی که منطبق با باورهای دینی افراد هستند، نخواهیم کرد.

ما به رویه‌های ملی‌گرایانه و نژادپرستانه‌ای که برتری یک گروه از مردم، یک مذهب، و یا یک فرقه را بر دیگران تحمیل می‌کنند، پایان خواهیم داد.

ما برای حفاظت و بهبود همه‌ی هویت‌ها و فرهنگ‌ها تلاش خواهیم کرد.

ما مدافعان جهان آزاد هستیم

ما تلاش خواهیم کرد تا همه‌ی مردم، در وهله‌ی اول مردم خاورمیانه، آینده‌ی سیاسی‌شان را آزادانه تعیین کنند. ما تقویت پیوندهای اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بین مردم خاورمیانه را تضمین خواهیم کرد.

ما برای پایان جنگ داخلی در سوریه و دست‌یابی به راه‌حلی مبتنی بر برادری و برابری مردم تلاش خواهیم کرد.

انسانیت و صلح در همه‌جا برای ما اولویت خواهد بود.

ما در مقابل سیاست‌های نسل‌کشی و اشغال دولت اسرائیل خواهیم ایستاد. ما هر نوع کمکی را برای پایان اشغال فلسطین و به رسمیت‌شناخته‌شدن حق مردم این کشور برای تأسیس یک دولت مستقل، فراهم خواهیم کرد.

ما از تلاش‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی قبرسی‌ها و مردم یونان برای پایان‌دادن به تقسیم جزیره حمایت خواهیم کرد.

ما به تحریم اقتصادی علیه ارمنستان پایان داده و پل‌های دوستی با مردم ارمنستان را ایجاد خواهیم کرد. ما مرز بین ترکیه و ارمنستان را که به شکل یک طرفه به وسیله‌ی ترکیه بسته شده است، بدون قید و شرط بازخواهیم کرد. ما از تلاش برای یافتن راه‌حل مسئله‌ی قره‌باغ بین ارمنستان و آذربایجان حمایت خواهیم کرد.

ما مذاکرات با اتحادیه اروپا را به پیش برده و برای عضویت کامل در چهارچوب اصول خودمان، کار خواهیم کرد.

ما همکاری با هدف یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات جهانی از قبیل نژادپرستی، یهودستیزی، قاچاق انسان (استثمار زنان و حقوق کودکان)، مسائل مهاجرت، قاچاق بین‌المللی مواد مخدر، جابه‌جاسازی اجباری، بیگانه‌هراسی، اسلام‌هراسی، و موضوعات مشابه را که مربوط به ارزش‌های انسانی هستند، آغاز خواهیم کرد.

ما برای دستیابی به صلح، روابط را نه تنها با دولت‌ها بلکه با مردم جهان برقرار خواهیم کرد.

ما محافظان طبیعت هستیم

ما از طبیعت و حق حیات همه‌ی موجودات زنده در مقابل سرمایه‌داری محافظت خواهیم کرد. ما ادعای هر کسی را که برای چنین هدفی مبارزه می‌کند، به رسمیت خواهیم شناخت.

ما سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای را متوقف خواهیم کرد.

ما تخریب‌های حاصل از پروژهای انرژی حرارتی و هسته‌ای، معادنِ منجر به تخریب زیست‌محیطی، و نابودی حوزه‌های زندگی در نتیجه‌ی زباله‌ها و آلودگی صنعتی را متوقف خواهیم کرد.

ما تولید انرژی در محل و به منظور برآورده‌کردن نیاز مردم محل را ممکن خواهیم کرد. ما اولویت را به انرژی‌های تجدیدپذیر خواهیم داد.

ما در مقابل پروژه‌های تحول شهری که شهرها را چپاول می‌کنند از تحول محلی (in-situ) حمایت می‌کنیم.

ما اجازه‌ی چپاول زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها، مراتع و سواحل را نخواهیم داد.

ما همه‌ی قرادادهای مربوط به حق استفاده از آب و همه‌ی پروژه‌هایی را که ممکن است باعث از بین رفتن تعادل محیط زیست شوند، لغو خواهیم کرد.

ما همه‌ی ترتیبات، قوانین، و شیوه‌هایی را که باعث می‌شوند حیوانات کشته شوند و به واسطه‌ی پوست یا بدن‌شان تبدیل به بخشی از سرمایه‌ی انباشته شوند، لغو خواهیم کرد.

ما از طبیعت برای نسل‌های بعدی محافظت خواهیم کرد.

ما سازندگان اقتصاد سالم هستیم

ما نیازهای اساسی زندگی انسانی را تضمین می‌کنیم.

از طریق یک بسته‌ی ضمانت عمومی، ماهیانه ده متر مکعب آب و ۱۸۰ کیلو وات بر ساعت برق رایگان را برای هر خانه فراهم می‌کنیم. مستأجران ماهیانه ۲۵۰ لیره کمک هزینه‌ی اجاره دریافت خواهند کرد.

خردسالان، جوانان زیر ۱۸ سال، افراد ناتوان و بازنشسته از حمل و نقل رایگان برخوردار خواهند شد. حمل و نقل عمومی در سراسر کشور به عنوان یک سرویس غیرانتفاعی فراهم خواهد شد.

ما مبارزه‌ی قاطعانه‌ای را علیه فقر انجام داده و اجازه نخواهیم داد هیچ شهروندی گرسنه، بی‌خانمان و نیازمند مراقبت بماند. صندوق بیکاری برای برآورده‌شدن اهدافش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در مرحله‌ی اول حداقل دستمزد به ۱۸۰۰ لیره افزایش خواهد یافت.

ما عدالت در پرداخت مالیات، جمع‌آوری مالیات‌ها متناسب با درآمد، را تضمین خواهیم کرد.

ما پرداخت‌های مربوط به دفاع و امنیت را کاهش داده و آنها را به روی نظارت مردم بازخواهیم کرد.

ما خریدهای عمومی را تبدیل به موضوع نظارت عمومی کرده و به فساد اقتصادی پایان خواهیم داد.

ما «صندوق احتیاطی» را منحل خواهیم کرد.

ما کشاورزی را احیا کرده و همه زحمتکشان کشاورزی را در چهارچوب قانون کار و تأمین اجتماعی قرار خواهیم داد.

ما روستاها را به مراکز تولید و زندگی تغییر خواهیم داد.

ما برای کشاورزان کوچک آب و برق را به طور رایگان فراهم می‌کنیم، بدهی برق آنها را کسر کرده و هیچ مالیاتی را بر سوخت و کودهای کشاورزی که در تولید استفاده شوند وضع نخواهیم کرد.

ما ارگانیسم‌های تغییر ژنتیک‌یافته را در تولید غذا، مدیریت، و واردات ممنوع خواهیم کرد.

ما از میادین شهرها، پارک‌ها، جنگل‌ها، و سواحل محافظت کرده و اجازه‌ی پروژه‌های دیوانه‌وار را نخواهیم داد.

ما مجوز ساخت مراکز خرید در مراکز شهرها را نخواهیم داد.

ما کارگران و زحمتکشان هستیم

ما انسان را در زندگی کاری حاکم خواهیم کرد.

ما سیستم قراردادهای فرعی را به تدریج لغو خواهیم کرد.

ما مرگ و میر در معادن را متوقف خواهیم کرد.

ما از طریق تضمین کار ایمن در همه‌ی مناطق، مرگ و میز در محل‌های کار را متوقف خواهیم کرد.

ما سلامت و ایمنی کارگران را به عنوان یک حق مبتنی بر قانون اساسی به رسمیت خواهیم شناخت، به رویه‌ی مصونیت از مجازات که هم اکنون در حال اجراست پایان داده و دادگاهی‌شدن کسانی را که مسئول مرگ و میر در محیط کار هستند، تضمین می‌کنیم.

ما به همه‌ی کارگران بخش عمومی حق چانه‌زنی دسته‌جمعی، اعتصاب، و سازماندهی سیاسی اعطا می‌کنیم.

به منظور افزایش اشتغال و حفاظت از کارگران، زمان رسمی کار هفتگی به ۳۵ ساعت کاهش خواهد یافت بدون این که موجب کاهش حقوق شود.

اشکال اساسی پیگیری حقوق مانند اعتصاب تحت ضمانت قانونی قرار خواهد گرفت. ما مانع از آن خواهیم شد که مقامات دولتی اعتصابات را به تأخیر بیندازند.

ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که اتحادیه‌ها و کارگران ناظر سلامت و امنیت کارگران باشند.

ما حق کارگران فصلی کشاورزی برای سازماندهی را ضمانت خواهیم کرد و همه‌ی اقدامات احتیاطی علیه تبعیض را انجام خواهیم داد.

ما به رویه‌های تبعیض‌آمیز و حذفی علیه مهاجران پایان خواهیم داد.

ما ضامن حقوق اجتماعی هستیم

ما درصد هزینه‌های اجتماعی در تولید ناخالص داخلی را از ۱,۴ درصد به ۳ درصد افزایش خواهیم داد.

با ساخت خانه‌های عمومی امن و مناسب، حق هر شهروندی برای خانه‌داشتن را تضمین می‌کنیم.

ما حداقل حقوق بازنشستگی را به ۱۸۰۰ لیره در ماه افزایش می‌دهیم.

ما یک قانون تعدیل تصویب کرده و نابرابری دستمزدها را از بین خواهیم برد.

ما موانع بر سر سازماندهی بازنشستگان را برخواهیم داشت.

ما تأمین اجتماعی را به همه‌ی افراد سالخورده و ناتوان اعطا کرده و نیازهای مربوط به سلامت آنها را به رایگان برآورده خواهیم کرد. ما اختصاص مستمری درمان به افراد سالخورده و ناتوان را مشروط به داشتن درآمد نخواهیم کرد.

ما وزارت «برداشتن موانع» را تشکیل می‌دهیم تا در راستای پیشنهادات شورایی که از سازمان‌های افراد معلول تشکیل خواهد شد، عمل نماید.

سهمیه‌ی معلولان در محل‌های کار بالا خواهد رفت. همه‌ی محیط‌های کار و مکان‌های عمومی برای استفاده‌ی معلولان بازسازماندهی خواهند شد.

با هدف اجرای یک انقلاب آموزشی، ما اولویت را به حذف اختلاف کیفیت بین مدارس خواهیم داد.

ما آموزش رایگان را فراهم کرده و هیچ پولی را از خانواده‌ها تحت هیچ عنوانی مطالبه نخواهیم کرد.

ما برنامه‌ی درسی و کتاب‌های مدارس را از مفاهیم توحیدی، دارای جهت‌گیری جنسیتی، نظامی‌گرا، و شوونیستی آزاد کرده و یک سیستم آموزشی چندزبانی مبتنی بر زبان مادری را تضمین می‌کنیم.

ما به سیستم ۴+۴+۴ که مدارس را از هم جدا می‌کند، پایان می‌دهیم.

با آغازکردن از همان ابتدا، ما سیستم آموزشی را با توجه به «بهترین علاقه‌ی کودکان»، اصلاح می‌کنیم.

ما همه‌ی معلمان غیررسمی را استخدام کرده و سیستم معلم جایگزین را که به کرامت انسانی آسیب می‌زند، لغو خواهیم کرد.

ما همه‌ی کارکنان زمینه‌های آموزشی را قادر خواهیم کرد تا حقوقی که استحقاقش را دارند دریافت کنند و مدیریت‌های خلاق و محلی آموزش را ترویج خواهیم کرد.

به منظور برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی، و بازرسی خدمات سلامت، یک سیستم دموکراتیک بهداشتی را که محل مشارکت مردم و کارکنان سلامت باشد، تأسیس خواهیم کرد.

ما به رویه‌های سوداگرانه در خدمات سلامت پایان خواهیم داد.

ما نظمی را خواهیم ساخت که در آن هیچ فردی از حقوق اجتماعی‌اش محروم نخواهد شد.

ترجمه فریدون تیموری – برگرفته از تریبون زمانه


منبع ترجمه

لینک مطلب در تریبون زمانه

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *