مختصات و وضعيت «حركت هاي جمعي دانشجويي» در سال ۹۶

از فعاليت جنبشي به شبكه اي- انجمني

 

حركت هاي جمعي دانشجويي ايران چه در قالب حركت هاي «جنبشي» و چه در قالب فعاليت هاي انجمني تاريخي هفتاد ساله دارد. هدف اين مطالعه ورود به تاريخ اين بحث نيست، بلكه ارزيابي وضعيت كنوني حركت هاي جمعي دانشجويي در سال ۱۳۹۶ است. از نظر اين نوشته فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي دانشگاه ها (نه فعاليت هاي اداري، مالي و حفاظتي آنها) و حركت هاي جمعي دانشجويي در حوزه جامعه مدني (و نه در حوزه سياسي و دولت) قرار مي گيرد. البته در شرايطي كه نهاد دولت (دولت به معناي وسيع آن يعني نظام سياسي) قصد كنترل و دستكاري جامعه و جامعه مدني را داشته باشد پاره اي از اتفاقات و تحولات مي تواند حركت جمعي دانشجويان را به يكي از مولفه هاي جامعه سياسي ايران تبديل كند. ارزيابي اين نوشته از وضعيت دانشجويي مبتني بر مشاهدات نويسنده، مصاحبه با فعالان دانشجويي و يك نظرسنجي از ٥١٠ فعال دانشجويي است (گزارش اين نظر سنجي كه توسط ابوالفضل حاجي زادگان انجام شده در بالا آمده است.) اين بررسي ارزيابي هاي منفي از فعاليت هاي دانشجويي در ايران (به اين معنا كه جامعه مدني ايران از تحرك جريان هاي دانشجويي محروم است) را تاييد نمي كند. اين مطالعه كه در آذرماه ۱۳۹۶ انجام شده در ١٠ فراز زير ارايه مي شود.

 مكان، مضمون و نوع فعاليت هاي دانشجويي
در شرايط فعلي در ايران حدود پنج ميليون دانشجو مشغول تحصيلند. بيش از چهار ميليون (۸۶ در صد) دانشجو در مراكز آموش عالي پولي و خصوصي تحصيل مي كنند و كمتر از يك ميليون دانشجو در دانشگاه هاي دولتي و قديمي هستند. عمده فعاليت هاي جمعي دانشجويان در دانشگاه هاي دولتي و به ميزان كمتري در دانشگاه هاي آزاد است و اكثر اين فعاليت ها در سه حوزه يا با سه مضمون هست. مضمون اول فعاليت هاي جمعي «سياسي- عمومي» (غيرحزبي) است. اين فعاليت ها بيشتر در انجمن هاي اسلامي دانشجويي و تشكل هاي بسيج صورت مي گيرد. اين تشكل ها آشكارا به امور عمومي و ملي و فراتر از محيط دانشگاه ها مي پردازند. مضمون دوم فعاليت ها «فرهنگي- علمي» است كه بيشتر در قالب انجمن هاي علمي انجام مي شود. دانشجويان در اين فعاليت ها بيشتر با نگاه انتقادي به ارتقاي توان علمي خود مي پردازند و در ١٠ سال گذشته تعداد اين انجمن ها و نشريات شان رشد چندصددرصدي داشته است. سومين دسته فعاليت هاي جمعي دانشجويان مضمون «صنفي-اقتصادي» دارد. با پولي و تجاري شدن روزافزون دانشگاه ها در سال هاي اخير بر فعاليت هاي صنفي دانشجويان افزوده شده است تا جايي كه به اقتصاد سياسي ايران هم مي پردازند و گرايش هاي عدالت جويانه و چپ اقتصادي در ميان فعالان صنفي رو به تقويت بوده است. وقتي از حركت جمعي و جنبشي دانشجويي صحبت مي شود بيشتر فعاليت جمعي «سياسي- عمومي» دانشجويان مورد نظر است. حركت هاي دانشجويي در وضعيت جنبشي نيست و فعاليت هاي انجمني كنوني بيشتر بر حدود ٣٠ درصد از دانشجويان تاثير مي گذارد، نه همه آن ها. حوزه نفوذ فعاليت سياسي دانشجويي در شرايط عادي و انجمني حدود ٥٠٠ هزار دانشجو از پنج ميليون دانشجو است.

 آرايش موجود تشكل هاي سياسي دانشجويي
در ميان انجمن ها و تشكل هاي سياسي دانشجويان از دو جريان اصلي يعني اصلاح طلبان و اصولگرايان و يك جريان فرعي كمتر مريي يعني چپ هاي رفورميستي مي توان سراغ گرفت. انجمن هاي اسلامي نخستين جريان دانشجويي از حيث نفوذ روي دانشجويان دانشگاه ها هستند كه در سال ۹۶ از سه طيف تشكيل شده اند: طيف شوراي «احيا» (كساني كه پس از ضرباتي كه انجمن هاي اسلامي از سال ۸۴ تا ۹۲ دريافت كردند دوباره به دنبال بازسازي و احياي انجمن ها هستند و از نظر خط مشي به جريان اصلي اصلاح طلبان نزديكند)، طيف «تادا» (اتحاديه تشكل هاي اسلامي دانشجويان ايران كه به نسبت احيا مشي ميانه رو تري دارد) و طيف خط امام . هريك از اين طيف ها ارتباطات خاص سياسي و حوزه نفوذ ويژه خود را دارند. به عنوان نمونه طيف احيا را مي توان برآمده از دل دفتر تحكيم و جناح مدرن اصلاح طلب آن دانست، طيف تادا روابط نزديك تري با دولت اعتدال و چهره هاي اصلاح طلب درون جمهوري اسلامي دارد و طيف خط امام نيز نزديك به طيف احيا شده است و حتي اين دو طيف براي دريافت مجوز «اتحاديه» نيز اقدام كرده اند. از نظر محبوبيت در بدنه دانشجويي اين طيف ها به ترتيب عبارتند از احيا، تادا و خط امام. البته تادا به دليل نزديك تر بودن به مجوز فعاليت اتحاديه، روابط حسنه اي با برخي اعضاي دولت دارد و از دسترسي هاي بيشتري برخوردار است. در مجموع اين سه طيف عموما در مسائل كلان جامعه همسو هستند، همان طور كه در انتخابات ۹۴ و ۹۶ كنش هاي هماهنگي در حمايت از ليست اميد و حسن روحاني داشتند. در برخي دانشگاه ها مثل اميركبير هر سه طيف تشكل دارند و در برخي دانشگاه ها يك يا دو تشكل از اين طيف ها حضور دارند. دانشگاه تهران خود را تا حدودي جدا از اين طيف بندي ها و در تعامل با همه مي داند. دانشگاه هايي مثل علم و صنعت و علامه و شاخه ترقي خواه اميركبير به احيا نزديك تر هستند و دانشگاه شريف به خط امام. در ضمن طيف تادا به برخي چهره هاي نزديك به سيدمحمد خاتمي نيز نزديك است. طيف خط امام هم ارتباطاتي دارد اما به اندازه تادا ارتباطاتش باعث پشتوانه براي گرفتن مجوز اتحاديه نشده است. طيف احيا بيشتر به برخي چهره هاي سابقا دانشجويي كه عضو تشكل هاي پيشرو جبهه اصلاحات هستند نزديك است- يعني بيشتر با دانشجويان و تحكيمي هاي سابق. اما بيشترين فشارها از سوي نهادهاي امنيتي نسبت به ديگر طيف ها در سراسر كشور روي تشكل ها و افراد نزديك به احيا بوده است. طيف احيا در واقع بعد از انتخابات ٩٢ نخستين جلسات خود را متشكل از هفت- هشت دانشگاه تشكيل داد. طيف خط امام البته خود را مستقل از چهره ها و جريانات سياسي مي داند اما با توجه به نزديكي بيشتر اين طيف با احيا و البته دورتر بودن از دولت، با چهره هاي اصلاح طلب خارج از ساختار قدرت ارتباط دارد، تقريبا مثل احيا. خط امام در سال ٩٣ اعلام موجوديت كرد. تادا از اواسط سال تحصيلي ٩٣-٩٢ شروع به شكل گيري كرد و از ابتدا برخي سابقون دانشگاه تهران هم به آنها نزديك بودند. اما تادا سال ٩٤ رسما اعلام كرد به دنبال مجوز اتحاديه است. در ضمن اخيرا به دليل تداوم مشكلات اقتصادي گفتمان عدالت اجتماعي در انجمن ها پررنگ تر از سال هاي اول دهه هشتاد شده است. دومين جريان دانشجويي اصولگرايان هستند كه انجمن بسيج، جامعه اسلامي، انجمن مستقل و جريان عدالت خواه را شامل مي شوند. بسيج و جامعه اسلامي نزديك به هم هستند. انجمن هاي مستقل جداي از اينها هستند و در بسياري از دانشگاه ها اعضاي بسيج و جامعه اسلامي گفته اند كه خود را همراه مستقل نمي دانند. تفاوت عدالت خواهان با بقيه تشكل هاي دانشجويي اصولگرا در اين است كه براي مثال حتي به رييس قوه قضاييه هم انتقاد مي كنند و هر كس يا عاملي غير از مقام رهبري را اگر در راه عدالت اقتصادي در نظر آنها مانع ايجاد كرده باشد، نقد مي كنند. سه طيف بسيج و جامعه اسلامي و انجمن مستقل در مخالفت با دولت روحاني و برجام گاهي همسو مي شوند اما انجمن مستقل به دليل نزديكي اش به برخي چهره هاي دولت احمدي نژاد عموما جداي از سه طيف ديگر است. احمدي نژادي ها به طيف انجمن هاي مستقل نزديك ترند و اين طيف در سال هاي بعد از ٩٢ به وضوح مدافع دولت احمدي نژاد بودند، اما جديدا مواضع خود را به وضوح اعلام نمي كنند. جامعه اسلامي در انتخابات ۹۶ به قاليباف نزديك تر بود تا رييسي و دعوت از پايداري ها و چهره هاي تندرو بيشتر توسط اين طيف و بسيج صورت مي گيرد. در ميان جريان هاي متشكل دانشجويي يك جريان فرعي و كمترمريي چپ سوسياليستي نيز وجود دارد كه خود شامل: چپ نوي رفورميستي (اروپايي) و معتقد به دموكراسي (با فعاليت هاي متشكل بيشتر) و چپ ارتدوكس و انقلابي (روسي) و معتقد به تغييرات راديكال اقتصادي (با فعاليت هاي كمتر) مي شود. طيف چپ قوم گرا نيز بيشتر در قالب نشريات دانشجويي حضور دارد. جريان ليبرال هاي فرااصلاحاتي نيز كه در ابتداي دهه هشتاد شمسي در نشريات دانشجويي حضور داشتند هم در سال هاي اخير و خروج فعالان اصلي شان از كشور ديگر فعاليت موثري در فضاي دانشگاه ندارند. عموم دانشجويان چپ خارج از ساختار انجمن ها را مي توان چپ سوسياليستي- رفورميستي دانست. ولي در برخي دانشگاه ها مثلا در جاهايي كه بحث قوميتي رونق دارد يا ارتباطاتي با چهره هاي چپ شناخته شده وجود دارد، گاهي چپ انقلابي هم ديده مي شود، اما از نظر كمي و كيفي جريان قدرتمندي نيستند و عموما در كنار ساير دانشجويان چپ نو و رفورميستي حضور دارند. مثلا در روز دانشجو در برخي دانشگاه ها مثل دانشگاه علامه تعدادي از دانشجويان با شعارهايي نظير پيوند دانشجو و كارگر و دفاع از كارگران زنداني و سنديكاهاي كارگري تجمعات كوچكي داشتند. اينها عموما با اصلاح طلبان زاويه دارند اما فاصله آنها با جريان اصولگرا و حامي ساختار جمهوري اسلامي بيشتر است. در برخي دانشگاه ها كه نهادهاي امنيتي حساس ترند، اگر گفتمان چپي درون انجمن ها وجود دارد و بحث هاي عدالت محور را مطرح مي كند، بيشتر در چارچوب قانون و فعاليت هاي رسمي و اجراي نشست ها و برنامه هايي با اين موضوعات است. در اين دانشگاه ها معمولا فاصله تشكل هاي رسمي دانشجويي با چپ ها حفظ مي شود تا فشار امنيتي بر دانشجويان تحميل نشود. چپ هاي نوي مذهبي بعضا داخل انجمن هاي اسلامي هم فعاليت دارند ولي اكثرشان بيرون از انجمن ها به نحو جسته گريخته فعالند.

 كاركردها و مطالبات حركت جمعي دانشجويي
اول اينكه دانشجويان «با هم» با مسائل عمومي و خير همگاني آشنا مي شوند. دوم اينكه تشكيل جلسات گروهي و نشست هاي عمومي براي بررسي مسائل كشور علاوه بر اينكه براي دانشجويان وجه آموزشي دارد، به فضاي نقد و بررسي در عرصه عمومي كشور و گفت وگوي عمومي درباره معضلات كشور كمك مي كند. سوم اينكه اين فعاليت ها به هويت يابي دانشجويان و كسب سرمايه اجتماعي براي آنها كمك مي كند. چهارم اينكه برقراري ارتباط دانشجويان با روشنفكران، مسوولان دولتي و تشكل هاي سياسي براي دعوت به حضور در نشست هاي دانشجويي باعث انتقال تجربه نسلي مي شود. پنجم اينكه دانشجويان در تشكل هاي دانشجويي در فعاليت جمعي و سياسي تجربه كسب مي كنند و به تدريج در سياست ورزي ماهرتر مي شوند و در ادامه مسير مي توانند در احزاب و نهادها و مديريت هاي سياسي مشغول شوند.
همان طور كه اشاره شد در مجموع فعاليت تشكل هاي فوق كمتر از سي در صد جمعيت دانشجويي را پوشش مي دهد. بقيه دانشجويان «در خود» هستند يا دغدغه هاي اقتصادي و شخصي مجال فعاليت جمعي و حساسيت جدي به مسائل عمومي را به آنها نمي دهد. بخشي از آنها هم بيشتر دنبال مصرف كالاهاي فرهنگي- فراغتي هستند. با اين همه حتي اين بخش بزرگ و كمتر فعال بدنه دانشجويي هم مطالبات سياسي دارند. در نظرسنجي فوق از فعالان دانشجوني در سوالي باز مهم ترين مطالبات دانشجويان پرسيده شد. بر اساس اين نظرسنجي عمده ترين مطالبات دانشجويي هنوز مطالبات سياسي مثل آزادي بيان و رفع حصر است. محبوب ترين شخصيت سياسي در بدنه دانشجويان نيز محمد خاتمي، محمد مصدق و مهدي بازرگان هستند. مهم ترين دغدغه هاي دانشجويان انجمني به ترتيب عبارتند از: ضرورت گشايش سياسي: توجه به فساد ساختاري و حمايت از اصل شفافيت در حكمراني: توجه به فرسايش اقليم و زيست بوم ايران و اخيرا محكوميت سياست هاي ترامپ و راست افراطي اسراييل- امريكا. جريان تحول طلب و معتقد به «عبور» از جمهوري اسلامي در جريانات سياسي اصلي در دانشگاه فعاليت متشكل ندارد و حضور اين جريان بيشتر بيرون دانشگاه و به صورت گفتماني در ماهواره ها و شبكه هاي اجتماعي آنلاين است. همچنين در چهار سال اخير با رشد زيرساخت هاي فضاي آن لاين و رشد گروه هاي تلگرامي ارتباطات جريان هاي دانشجويي در فضاي آن لاين و پيام رسان هاي موبايلي بيشتر شده است. هنوز اثر اين متغيير جديد در حركت هاي دانشجويي به خوبي بررسي نشده است و اين موضوع نيازمند مطالعه اي مجزاست .

 تحليل جنس فعاليت هاي دانشجويي
در شرايط فعلي فعاليت هاي دانشجويي در سطح حركت هاي جنبشي نيست. در شرايط فعلي حركت دانشجويي بيشتر حركتي در سطح فعاليت هاي «انجمني» و تا حدودي «شبكه اي» است. پس از سركوب جنبش دانشجويي در سال ۷۸ در كوي دانشگاه تهران ديگر شاهد جنبش مستقل دانشجويي نبوديم. البته كثيري از دانشجويان جريان هاي اصلي دانشجويي (كه در بالا اشاره شد) در حركت هاي انتخاباتي در بيرون دانشگاه فعال مي شوند و دانشجويان بخشي از جنبش هاي انتخاباتي در برهه هاي انتخاباتي بوده اند. به تعبيري ديگر كانون فعاليت دانشجويان سياسي تر از تشكل هاي دانشجويي به جوانان احزاب و كمپين هاي انتخاباتي و شبكه هاي اجتماعي منتقل شده است. عده اي از تحليلگران ركود فعاليت جنبش دانشجويي را امري منفي مي بينند و آن را به سياست هاي امنيتي حاكميت در دو دهه اخير و مادي و فردي شدن دانشجويان ربط مي دهند. عامل سياست هاي امنيتي در كنترل فضاي دانشجويي همچنان موثر بوده است، ولي به دو دليل زير تغيير در نوع فعاليت هاي دانشجويي (از جنبشي به انجمني و شبكه اي) را لزوما نبايد منفي به شمار آورد. اول اينكه هيچ حركت جمعي از جمله حركت دانشجويي نمي تواند همواره در وضعيت خيزش جنبشي باشد. شرايط جامعه تحت تاثير مجموعه اي از عوامل شناخته شده و شناخته نشده جنبشي مي شود و همه اين عوامل را نمي توان به نحو اراده گرايانه ايجاد كرد. از قضا حركت نرمال دانشجويي «انجمني» بوده است و وضعيت هاي خيزش جنبشي استثنا بوده اند. در انتخابات سال ۸۸ هم فعاليت هاي دانشجويي «انجمني» و در چارچوب كمپين هاي انتخاباتي پويش موج سوم و ۸۸ بود، ولي انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ طوري برگزار شد كه حركت انجمني دانشجويي و كمپين انتخاباتي نرمال را به حركتي جنبشي تبديل كرد. در روز اين انتخابات در حالي كه هنوز در شعبه هاي اخذ راي بسته نشده و شمارش آرا آغاز نشده بود در ساعت ١٠ و ربع شب يكي از رسانه هاي اصولگرايان پيروزي احمدي نژاد را با بيست و چهار ميليون راي اعلام كرد. اين اقدام نابخردانه منجر به شكل گيري جنبش سبز با شعار «راي من كو؟» شد. حركت هاي دانشجويي يكي از مولفه هاي اين جنبش مدني بود. دوم اينكه در دو دهه اخير ماهيت كلان جامعه تغيير كرده و اين تغيير محيط اجتماعي بزرگ تر روي فعاليت جمعي دانشجويي نيز اثر گذاشته است. مثلا در دوره اصلاحات جامعه ايران يك جامعه نيمه توده اي- نيمه دموكراتيك بود و فعاليت هاي جمعي دانشجويي رونق گرفت و مثلا بيش از دو هزار و پانصد نشريه دانشجويي توليد مي شد. در دوره مهرورزي جامعه ايران نيمه تودهاي- نيمه كنترل شده بود و فعاليت هاي جمعي دانشجويي منقبض شد. در دوره فعلي يا دوره اعتدال جامعه ايران نيمه دموكراتيك- نيمه شبكه اي است. در چنين فضايي فعاليت هاي دانشجويي هم بيشتر انجمني- شبكه اي است كه ارزيابي اين بخش شبكه اش نيازمند مطالعه ديگري است. بنابراين رشد فعاليت هاي انجمني و احياي آن و رشد فعاليت هايي با مضمون فرهنگي و علمي و صنفي با ساختار جامعه نيمه دموكراتيك و نيمه شبكه اي ايران سازگاري دارد. ولي اين به معناي پايان جنبش دانشجويي نيست. در آينده بسته به شرايط جامعه و نحوه حكمراني جامعه حركت پويا و جمعي دانشجويان مي تواند در قالب انجمني و تودهاي ادامه يابد. يا اگر تندروها دوباره با جامعه ايران شوخي اي كنند (مثل ۸۸) ظهور عوامل غير قابل پيش بيني مي تواند حركت انجمني دانشجويان را به «جنبشي» تبديل كند. به هر ترتيب به دلايل بالا اين ادعا كه حركت دانشجويي در ايران تمام شده يا مرده است ارزيابي دقيقي نيست.

 از دانشگاه دانشجويي به جامعه دانشجويي
تغيير اساسي در دهه هاي گذشته در جامعه ايران رخ داده است: به تدريج نه دانشگاه كه كل جامعه «دانشجويي» شده است. چنان كه گفته شد امروز پنج ميليون دانشجو داريم و بيش از هفت ميليون فارغ التحصيل دانشگاهي در ايران داريم. به تعبير ديگر تقريبا به ازاي هر چهارده ميليون خانواده ايراني يك دانشجو يا فارغ التحصيل دانشگاهي داريم. چهار دهه پيش دانشجويان درصد كوچكي از جامعه را تشكيل مي دادند و موقعيت و منزلتي ويژه داشتند و پس از فارغ التحصيلي هم مسير تضمين شده تري براي افزايش بهره از ثروت و قدرت و منزلت داشت. اما امروز با توجه به افزايش چشمگير جمعيت دانشجو و فارغ التحصيل هر سه متغير بالا اهميت خود را از دست داده است و فارغ التحصيل بيكار كم منزلت كم قدرت درصد بيشتري از دانشگاهيان سابق را تشكيل مي دهند. اين افزايش جمعيت دانشجويان و فارغ التحصيلان پيامدهاي منفي و مثبت زيادي دارد. يكي از پيامدهايش اين است كه به جاي دانشگاه مطالبه گر با يك جامعه مطالبه گر با انفجار انتظارات روبه رو هستيم. در بيست سال گذشته در برههه اي انتخاباتي به روشني مي توان اين جامعه مطالباتي، انتظاراتي و جنبشي را ديد. اگر جامعه ايران در مسير توسعه پايدار، همه جانبه، عادلانه و مبتني بر حكمراني خوب قرار نگيرد ما اگر نه با يك دانشگاه جنبشي، با يك جامعه انتظاراتي و نامتعادل و جنبشي روبه رو خواهيم بود.

 آسيب شناسي محيط هاي دانشجويي
محيط دانشگاه و جامعه ما را همچنان عارضه پاپوليسم (يا مردم انگيزي) تهديد مي كند. اغلب تصور مي شود مردم انگيزي بيشتر كار احمدي نژاد بود، درصورتي كه او تنها يكي از تجربه هاي پاپوليستي از نوع راست افراطي بود. مهم ترين مولفه پاپوليسم اين است كه يك فرد يا گروه يا حزب يا دولت آماده باشد به مردم وعده هايي جذاب اما غير عملي بدهد. البته بسته به شرايط جامعه بعضي از تجربه هاي پاپوليستي مي توانند بخشي از مردم را تحت تاثير قرار دهند يا ندهند. در سال هاي ۸۰ به بعد حركت هاي دانشجويي با يك پاپوليسم ناكام به نام ليبراليسم روبه رو شد. عده اي از دانشجويان تحكيم در دور دوم خاتمي به اين ارزيابي رسيدند كه تغيير و اصلاح در چارچوب گفتمان و سازوكارهاي جمهوري اسلامي امكان پذير نيست و به دنبال تغيير اصقلابي رفتند. آنها به مردم وعده تغيير قانون اساسي (بر مبناي يك ليبراليسم سياسي ناب) را دادند و با بيانيه فراخوان رفراندوم و سايت شصت ميليون دات كام از مردم خواستند كه موافقت خود را براي تغيير قانون اساسي با كليك روي سايت اعلام كنند! ولي اين شعار به ظاهر جذاب با توازن قواي نيروهاي كشور همراهي نداشت و به جاي شصت ميليون تنها شصت هزار كاربر گمنام كليك و هزينه هاي زيادي را به حركت دانشجويان تحميل كردند. صدها دانشجو زنداني، ستاره دار و مهاجر شدند بدون اينكه دستاورد خاصي براي جريان دانشجويي يا جامعه سياسي داشته باشند. تشكل هاي دفتر تحكيم در دانشگاه ها هم سركوب شد. امروز هم كه نزديك به دو دهه از آن رخداد مي گذرد باز هم جامعه و هم دانشگاه مي توانند در معرض پاپوليسم از نوع ديگري قرار بگيرند. البته اين بار اين مردم انگيزي ممكن است ليبراليسم ناب سياسي نباشد بلكه به نام تحقق عدالت اجتماعي و بدون توجه به لوازم عملي بسط عدالت، وعده يك سوسياليسم ناب داده شود.
به نظر مي رسد راهبرد تقويت فعاليت هاي انجمني و شبكه اي دانشجويي با توجه به شرايط ساختاري جامعه هم عملي است و هم داراي كاركرد مثبت براي دانشجو و دانشگاه و جامعه ايران است. بنابراين اين توصيه بهاره هدايت (به عنوان نماد دانشجوي كنشگري كه براي آزادي هزينه داده است) مبتني بر ضرورت حفظ و تقويت سرمايه هاي انجمني و سازماني دانشجويي توصيه اي راهگشا است و در سطح تغييرات كلان التزام دانشجويان به الگوهاي اصلاحي در برابر الگوهاي انقلابي و اصقلابي مي تواند التزامي عملي، راهگشا و رهايي بخش باشد.

حميدرضا جلايي پور

 روزنامه اعتماد، شماره 3978 به تاريخ 27/9/96،

Print Friendly, PDF & Email