گفتگو در باره دیدار بیست نفر از اپوزیسیون دمکرات ایران در پارلمان اروپا

گفتگو با مهدی فتاپور، رزا روزبهان و مسعود فتحی در باره دیدار بیست نفر از اپوزیسیون دمکرات ایران در پارلمان اروپا. مصاحبه علی صمد کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه از طرف رسانه ندای جمهوری ایران با سه کنشگر سیاسی، چپ و‌ جمهوری خواه در ارتباط با حلسه پارلمان اروپا تولید کننده: ندای جمهوری ایران جمعه ۲۸ آوریل ۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *