«همگامی» از خواسته‌های صنفی کارگران «فولاد اهواز» حمایت می‌کند.

اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان سازی دستمزدهای برابر با دیگر شرکت های فولاد و قراردادی شدن همه کارگران ادامه دارد. کارگران همچنین خواهان خلع ید از بانک ملی (مالک این شرکت) و بازگشت آن به دولت هستند.

نمایندگان منتخب کارگران همه تلاش خود را برای حل مسئله به کار گرفتند اما مدیر عامل شرکت اعلام نمود که توان مالی برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را ندارد. این در حالی است که تولیدات شرکت ۵۸ درصد افزایش نشان می دهد و این میزان رشد امکان  پرداخت ۱۶ درصد افزایش حقوق کارگران را می دهد وکارگران فقط خواهان ۱۰ در صد افزایش هستند.

 «همگامی» ضمن محکومیت مخالفت مدیر عامل شرکت فولاد با طرح طبقه‌بندی مشاغل، رژیم جمهوری اسلامی را مقصر مسئول همه نابسامانی های موجود دانسته و چاره کار را توسعه پایدار و به رسمیت شناخته شدن سندیدکاهای کارگری مستقل، و برچیده شدن روند خصوصی سازی ناسالم و معیوب کنونی دانسته و به سهم خود از جنبش کارگری ایران و خواست هایشان حمایت به عمل می آورد.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *