برنامه سخنرانی : ایران و رویای آزادی؛ درس های انقلاب دیروز و جنبش های امروز

برنامه سخنرانی مهدیه گلرو در مالمو-سوئد درباره
ایران و رویای آزادی؛ درس های انقلاب دیروز و جنبش های امروز

پخش مستقیم سخنرانی از یوتیوب و زوم

https://www.youtube.com/@Pro-republicIranianSociety
https://zoom.us/j/96936388071?pwd=VWh2VXkzd0tBbEFRTDcvRi9Bem11Zz09

برگزار کننده:
کانون جمهوریخواهان جنوب سوئد

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *