اعلاميه مشترک اعلام همبستگی با زندانيان سياسی اعتصابی

۱۲ تن از زندانيان سياسی از جان خود مايه گذاشته و عليه اقدامات جنايتکارانه رژيم جمهوری اسلامی ايران از روز شنبه ۲۸ خرداد  دست به اعتصاب غذا زده اند. ۶ تن از زندانيان سياسی زندان رجايی‌شهر کرج هم در پشتيبانی از آنان، اعتصاب غذای خود را از روز جمعه  آغاز کرده اند. زندانيان اعتصابی خواستار معرفی و مجازات عاملان قتل هدی صابر و هاله سحابی هستند.
اعتصاب غذای زندانيان سياسی بازتاب وسيعی پيدا کرده و موجی از همدلی ايرانيان در داخل و خارج از کشور را در پی داشته است. ما احزاب و سازمان های سياسی اپوزيسيون کشور ضمن اعلام همبستگی با زندانيان اعتصابی، خواهان تامين خواست به حق زندانيان اعتصابی و پايان دادن به فجايع در زندان ها هستيم.
صدها فعال سياسی و اجتماعی در سرتا سر کشور در اسارتگاه های رژيم به سر می برند و ارگان های امنيتی و قضائی و مسئولين زندان ها، بدترين رفتار را با زندانيان سياسی دارند. رژيم با هدف شوم نابود کردن دگرانديشان زندانی آگاهانه مانع دسترسی زندانيان به امکانات درمانی ضرور می شود. زندانبان های رژيم جمهوری اسلامی با اعمال چنين روشی جان زنده ياد هدی صابر را پشت ديوارهای زندان گرفتند. با بی توجهی رژيم به ابتدائی ترين خواست زندانيان و ادامه اعتصاب   اسيران دربند، لحظه بروز فاجعه نزديکتر می شود.  نبايد گذاشت رژيم فرزندان آزاديخواه و مبارز کشور را در ارسارتگاه ها از رمق بياندازد.بايد بلادرنگ و همين امروز برای نجات جان زندانيان اعتصابی اقدام کرد. فردا، خيلی دير است. ما همراه با نيروهای آزاديخواه کشور از آقای احمد شهيد که به عنوان گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شده اند، می خواهيم موضوع زندانيان اعتصابی  که خواهان معرفی و مجازات عاملان قتل هدی صابر و هاله سحابی هستند را به طور جدی پيگيری کند.
ميليون ها ايرانی به شدت نگرانند که ادامه اعتصاب غذای ۱۸ تن از زندانيان سياسی به فاجعه ديگر بيانجامد.  خانواده های هاله سحابی، هدی صابر، ۱۲۰ روزنامه نگار  و بسياری از نيروهای سياسی و اجتماعی با انتشار نامه های سرگشاده و صدور اطلاعيه  ضمن ابراز همبستگی با زندانيان اعتصابی و پشتيبانی از خواست های به حق آنان ، از زندانيان اعتصابی خواسته اند که به اعتصاب غذای خود پايان بخشند و مبارزه به حق خود را به اشکال ديگر ادامه دهند.
ما ، رژيم جمهوری اسلامی ايران و در راس آن ولی فقيه را مسئول جان زندانيان اعتصابی  و فجايعی که در کشور و در زندان ها اتفاق می افتد، می دانيم و خواهان پايان دادن به سرکوب مخالفان و آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی هستيم. ما همصدا با همه آزاديخواهان ايران از گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل،نهادها و مجامع بين المللی           می خواهيم هرچه سريعتر برای پايان دادن به وضعيت غيرانسانی حاکم بر زندان های ايران و وادار کردن جمهوری اسلامی به رعايت منشور حقوق بشر اقدام کنند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکراتیک مردم ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
جبهه ملی ایران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کميته همآهنگی ارتباطات شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران
شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

يکشنبه  ۵ تير ۱٣۹۰ –  ۲۶ ژوئن ۲۰۱۱

Print Friendly, PDF & Email