پیام همایش ششم به زندانیان سیاسی و مدنی و خانواده های قربانیان کشتار در زندان ها

فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی در بند

شرکت کنندگان در همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران همبستگی خود را با شما و خانواده های رنج دیده شما اعلام می دارند. ما از پایداری هموطنان دربندمان در دفاع حقوق اولیه و انسانی شان  پشتیبانی می کنیم و خواستار آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، مطبوعاتی و مدنی هستیم.

شرکت کنندگان در همآیش ششم همچنان بر خواست پایان دادن به حصر خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی پای می فشارند و مقاومت آن ها در برابر سرکوبگران جنبش سبز را می ستایند.

بعد از گذشت بیش از پنج سال، هنوز هم بسیاری از بازداشت شدگان جنبش سبز، فعالان سیاسی و مدنی، همراه با فعالان جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان، فعالان قومی، مدافعان حقوق بشر، وکلای زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در زندان هستند. سرکوب مخالفان  بعد  از روی کار آمدن دولت روحانی هم چنان ادامه دارد. قوه قضائیه می کوشد ثابت کند که با تغییر دولت هیچ اتفاقی نیفتاده است.

در کشور ما زندانیان سیاسی در وضعیت دشواری به سر می برند. آن ها از همه حقوق انسانی خود محروم هستند و مدام در معرض بازجویی  و پرونده سازی نهادهای امنیتی قرار دارند. اذیت و آزار در زندان ها پایانی ندارد. بدرفتاری در زندان ها به یک امر عادی تبدیل شده است. از نیازهای درمانی زندانیان بیمار هم به عنوان وسیله ای برای از پای در آوردن آن ها استفاده می شود. بازجویان و قضات  دستگاه قضائی از رعایت حقوق اولیه و انسانی زندانیان سر باز می زنند.

در جنین شرائطی مقاومت زندانیان سیاسی، نشانه بارز مقاومت جامعه مدنی ایران در دفاع از حقوق شهروندی و مورد پشتیبانی همه کسانی است که در طول بیش از سه دهه گذشته، با خون دل شاهد حق کشی، تبعیض و بی عدالتی بوده اند و صدایشان در گلو خفه شده است.

مردم کشور ما  طی بیش از سه دهه گذشته روزهای دشوارتری را هم پشت سر گذاشته اند. اعدام های سیاسی دهه شصت، به ویژه فاجعه ملی کشتار ۶۷ در زندان ها زخمی است که هم چنان بر پیکر جامعه ما پا برجاست. هنوز هم ابعاد این فاجعه روشن نشده است و عاملان شناخته شده آن هم چنان در مناصب مهم حکومتی قرار دارند.

ما خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و آبادی کشورمان را گرامی می داریم فراموش نمی کنیم برای رسیدن به یک جامعه آزاد و انسانی تاکنون چه جان های شیفته ای در زندان های کشورمان به جوخه اعدام سپرده شده اند.

خانواده های داغدار و بازماندگان قربانیان شکنجه و کشتار در زندان ها

شرکت کنندگان در همآیش همدردی و همبستگی خود را با شما داغداران و بازماندگان قربانیان کشتارهای سیاسی اعلام می دارند و از اقدامات شما در دادخواهی عزیزانتان حمایت می کنند.

ما از حقوق اولیه و انسانی روزنامه نگاران و فعالان مدنی که به بهانه های واهی بازداشت، و زندانی می شوند دفاع می کنیم و خواستار توقف پیگردها، آزادی فعالان مدنی، روزنامه نگاران و دیگر کنشگران اجتماعی و سیاسی هستیم.

هیات رئیسه همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران

۹ آذر ۱۳۹۳ – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴

Print Friendly, PDF & Email