قطعنامه سیاسی مصوب همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران

برای تمکین حکومت به رای مردم،
برای تامین حقوق شهروندان!
سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ – ۲۷ اکتبر ۲۰۰۹

• قطعنامه سیاسی، قبل از همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران تهیه، تنظیم و انتشار یافته بود و در جریان همآیش با توجه به نقطه نظرات، پیشنهادات و اظهار نظر های شرکت کنندگان مجددا بازبینی شد و بدون رای مخالف، به اتفاق آراء به تصویب رسید.

حضور وسیع مردم در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، شکل گیری جنبش سبز و موج تظاهرات و اعتراضات پس از آن نشانه عزم و ارادۀ ملت به تغییر صحنۀ سیاسی و کسب حقوق شهروندی است. اتحاد جمهوریخواهان ایران با همه توان در تقویت، پیشرفت و اعتلای جنبش سبز، برای تامین حقوق شهروندی و برگزاری انتخابات آزاد در ایران می کوشد و جلب پشتیبانی ملی و بین المللی برای این خواست ها را وظیفۀ خود می داند.
ما کودتای انتخاباتی ولی فقیه، دولت احمدی نژاد و بخشی از فرماندهان سپاه و سرکوب خونین مقاومت مردم را شدیدا محکوم می کنیم. رهبری نظام مسول اصلی بحران پس از انتخابات و بستن راه هر گونه تعامل و گفت و گو با معترضین برای خروج از بحران است.

۱ . جنبش سبز

۱.۱ برآمد جنبش سبز مهم ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی است. وجه مشخصه این جنبش گستردگی ابعاد آزادی خواهانه آن است. این جنبش سرمایه ای بزرگ برای رسیدن به آزادی و دمکراسی و منشا امید و گشایندۀ چشم انداز آینده است. این جنبش نقطه عطفی در مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ایران و ایستادگی آن ها در برابر سیاست های متکی بر زور و تبعیض است. جنبش سبز، جنبشی است مطالباتی، مدنی، مسالمت آمیز، با گرایش های نیرومند دموکراتیک.

۱.۲ جنبش سبز آئینۀ گوناگونی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نسلی جامعۀ ایران است. جنبش سبز برخوردار از تجارب ارزشمند مبارزات مدنی زنان، دانشجویان، کارگران، روشنفکران و دیگر گروه های اجتماعی است. ارتقاء جنبش سبز در گرو تبدیل مطالبات این گروه ها به مطالبات عمومی است. این جنبش خواهان تغییر مناسبات تبعیض آلود بین زنان و مردان، اقوام و پیروان مذاهب و عقاید مختلف است.

۱.۳جنبش سبز سیمای اصلاح طلبی و مرز موافقان و مخالفان اصلاحات در ایران را مشخص تر کرده است و در عین حال به شکل گیری طیفی از روحانیون مخالف سرکوب و انحصار قدرت، یاری رسانده است. جنبش سبز چهره روشنی از مردم، فرهنگ و تمدن ایران را در عرصه جهانی ترسیم کرده است.

۱.۴ اتحاد جمهوریخواهان ایران خود را جزئی از جنبش سبز ایران برای دفاع از حقوق شهروندی، دموکراتیک سازی عرصه سیاست و مناسبات اجتماعی می داند. ما با آگاهی بر چالش موجود میان تلاش برای حفظ و بسط دامنۀ جنبش و کوشش برای پیشبرد و ارتقاء سطح مطالبات آن، خود را ملزم به حفاظت از موجودیت جنبش و حمایت از دستآورد ها و نقد کمبود ها و نارسایی های آن می دانیم.

۲. ما چه می خواهیم؟

۲.۱ ما خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان جنبش سبز، انتشار اطلاعات در مورد آسیب دیدگان رخدادهای اخیر، تشکیل کمیته حقیقت یاب و رسیدگی به شکایات مردم از مسئولان دولتی و همچنین معرفی، بازداشت و محاکمۀ آمران و عاملان سرکوب و کشتار مردم در خیابان ها و زندان ها هستیم و بر آزادی مطبوعات، احزاب، تشکل های مستقل کارگری و دیگر نهادهای مدنی پای می فشاریم.

۲.۲ اتحاد جمهوریخواهان ایران در نخستین همآیش خود اعلام کرد برای استقرار نظامی در ايران می کوشد «که در آن يگانه منشاء مشروعيت حکومت رای مردم است و هرکس صرف نظر از جنسيت، تبار، عقيده و مذهب خود از حقوق و فرصت های برابر برخوردارست. تنها چنين نظامی می تواند همزیستی همه گرایش های سیاسی و آشتی ملی را در کشور تضمين کند و با مشارکت همه ايرانيان، شکوفايی اقتصادی، رفاه و تامين نيازهای اساسی شهروندان را امکان پذير سازد.» اکنون خواست برابری حقوقی و تبعیت حکومت از رای مردم به یک خواست همگانی مبدل شده است.

۲.۳ اتحاد جمهوریخواهان ایران، خواهان تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور، جدائی دین از حکومت و استقرار دمکراسی در ایران است. ما خواهان انطباق قانون اساسی و مجموعۀ قوانین کشور با موازین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های ضمیمه آن هستیم. مسیر تحقق این اهداف مبارزات جاری مردم است. اشاعه فرهنگ و انديشه دمکراسی خواهی، زمينه سازی برای ايجاد و تقويت جامعۀ مدنی و سازمان های غيردولتی و تشکل های صنفی، ارتقاء روحيۀ اعتماد، همکاری و همبستگی ميان مردم، مهم ترین عرصه های فعالیت ماست.

۳. برای انتخابات آزاد

۳.۱ اتحاد جمهوریخواهان ایران دولت برآمده از کودتای انتخاباتی را به رسمیت نمی شناسد و خواهان عقب نشینی آیت الله خامنه ای ولی فقیه، استعفای دولت احمدی نژاد، تغییر قوانین ناظر بر انتخابات، لغو نظارت استصوابی، تامین آزادی بیان، تشکل، مطبوعات، رسانه ها و احزاب سیاسی، پایان دادن به دخالت فرماندهان سپاه در سیاست و اقتصاد، تضمین نظارت مردمی و بین المللی بر انتخابات است. اتحاد جمهوریخواهان ایران در جهت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تلاش می کند.

۳.۲ اتحاد جمهوری خواهان ایران به مواضع شجاعانه آیت الله منتظری و ایستادگی آقایان موسوی، کروبی و خاتمی در برابر کودتاگران ارج می گذارد و ۹ مادۀ پیشنهادی آقای موسوی را به سود آزادی و تحقق پیش شرط های انتخابات آزاد می داند. بدیهی است که نقد و ارزیابی مواضع گرایش های سیاسی مختلف در مسیر حرکت جنبش سبز، به تکامل، انسجام و موفقیت این جنبش یاری می رساند.

۳.۳ راهبرد سیاسی اتحاد جمهوریخواهان ایران بر گذار مسالمت آميز و گام به گام از استبداد به دمکراسی، طرد خشونت و کاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه، مقاومت مدنی، و تامین شرائط برگزاری انتخابات آزاد مبتنی است. اتکای ما بر جنبش های مدنی و اعتماد به انتخاب و قضاوت آزادانه آحاد مردم و گردن نهادن بر نتیجۀ آن است.

۴. مذاکره با آمریکا، پروژه هسته ای و حمایت از حقوق بشر

۴.۱ اتحاد جمهوریخواهان ایران از مذاکرۀ مستقيم بين جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا استقبال می کند و آن را گامی در جهت حل بحران هسته ای و در خدمت منافع کشور می داند. از ديد ما تغيير در سياست خارجی و گزينش راه مذاکره و تقويت همکاری و هم پیوندی باسایر اعضای جامعۀ بين المللی، پرهيز از ماجراجويی های منطقه ای، گسترش مناسبات متقابل با همه دولت های عضو سازمان ملل، مطمئن ترین راه تامین منافع ملی کشور است.

۴.۲ ما خواهان پايان دادن به اختلافات با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر پروژه هسته ای ایران و غنی سازی اورانيوم، شفافیت رفتاری و اعتمادسازی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و پروتکل الحاقی آن، و جلب همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انتقال دانش فنی به ایران هستیم.

۴.۳ ما دولت جمهوری اسلامی را به ادامه مذاکره با گروه١+٥ فرا می خوانیم.

۴.۴ ما پيگير سياست خاورميانه عاری از سلاح های هسته ای هستیم.

۴.۵ ما از خواست اعزام نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران حمایت می کنیم. ما خواهان اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بین المللی به جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های سیاسی و دمکراتیک مردم هستیم.

Print Friendly, PDF & Email