نگاهی به همایش پنجم اجا

اسماعیل ختائی
October 17, 2012

باعتقاد من همایش اخیر را میتوان درچهار محور اصلی آن که در زیر توضیح خواهم داد علیرغم کم وکاستیهایش موفق ودر راستای جنبش سبزو مردمی و دموکراسی خواهی مملکتمان ایران در این شرایط حساس ارزیابی کرد. این چهار محور عبارتند …

برگزيده مطالب رسانه ها در باره همايش پنجم

October 15, 2012

اتحاد جمهوری خواهان ايران برنامه افق، صدای آمريکا همایش جمهوری‏‌خواهان: ازگفتمان جنگ تا آسیب‏‌شناسی همگرایی صدای آلمان پايان پنجمين همايش اتحاد جمهوری‌خواهان ايران راديو زمانه آغاز به کار پنجمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران جنبش راه سبز بررسی مسائل ایران در …

تصاویر همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران

October 15, 2012

برنامه افق «اتحاد جمهوری خواهان ایران«

October 14, 2012

برنامه افق دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۵ اکتبر: «اتحاد جمهوریخواهان ایران» مهمان ها: مهدی فتاپور، عضو هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران،  فواد تابان، سر دبیر سایت اخبار روز، عضو سازمان فداییان خلق ایران اکثریت؛ دکتر محمد برقعی، عضو هیات سیاسی …

گزارش مختصری از فعالیت های اجا در فاصله دو همایش

شورای هماهنگی اتحاد جمهوریخواهان ایران
October 10, 2012

مواضع سیاسی اجا: در فاصله همآیش چهارم تاکنون همواره در مقاطع مختلف هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان در قبال مهم ترین اتفاقات روز واکنش نشان داده است. مهم ترین موضوع بعد از همآیش چهارم جنبش سبز و الزامات پیشرفت آن …

ارزیابی از اوضاع سیاسی، اولویت‌ها و سیاست‌های ما

بهروز خلیق، حبیب پرزین، مسعود فتحی
September 26, 2012

پس از تصمیم شورای هماهنگی برای ارائه یک  سند سیاسی به همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران، ما سه نفر تصمیم گرفتیم طرحی برای سند سیاسی  تهیه کرده و برای نظر خواهی اعضا در سایت جمهوری منتشر کنیم. این سند …