همگرایی و واگرایی نیروهای سیاسی در سال ۹۹

جامعه ایران، جامعه‌ای متنوع و متکثر با مطالبات و گرایش‌های گوناگون فرهنگی، مذ‌هبی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. گرایش نیروهای سیاسی ایران در سطح رسمی و روی زمینی -و نه غیر رسمی و زیر زمینی- بیان همه شمول نیروهای اجتماعی نیست. اصولگرایان و جریان راست مذهبی با تمام فراکسیون‌های درونی آن -از منتهی الیه بنیادگرا و توتالیتر آن گرفته تا […]

» ادامه
1 6 7 8