گفتگوها در باره تحریم انتخابات ریاست جمهوری

مصاحبه کننده: فرزاد جواهری

مصاحبه با خانم مهدیه گلرو
مصاحبه با آقای بهروز خلیق
مصاحبه با آقای اسماعیل ختایی . آقای ختایی معتقد هستند که اعلام تحریم انتخابات از حالا زود است
مصاحبه با آقای مهدی فتاپور
مصاحبه با آقای یدی قربانی
مصاحبه با آقای فرهاد فرجاد
مصاحبه با آقای مزدک لیماکشی
مصاحبه با آقای علی افشاری
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *