نه به جنگ، زنده باد صلح!

اتحاد جمهوریخواهان ایران، حمله نظامی روسیه به کشور اوکراین را به شدت محکوم می کند. نگرانی مسکو وتمهید وانجام عملیات تهاچم نظامی به اوکراین برای مقابله با “تهدیدات علیه روسیه در پیشروی پیمان ناتو” به نظر ما قابل توجیه نیست . پوتین رییس جمهور روسیه با زیرپا گذاشتن منشور سازمان‌ملل متحد حق حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشوراوکراین را نادیده گرفته و امنیت و آسایش مردم اوکراین را به خطر انداخته‌ است.

در این میان، شوربختانه شاهد آن هستیم که دولت و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، نه تنها به روشنی این تجاوز را محکوم نکرده‌است، بلکه با کوته‌بینی مصالح ملی و بنیادین امروز و آینده کشور را نادیده گرفته و این اقدام روسیه را توجیه کرده‌است.

ما معتقدیم برتری قدرت نظامی نباید تهدیدی علیه استقلال و احترام به حق حاکمیت ملی کشور های دیگر باشد. حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها طبق منشور سازمان ملل متحد نباید دستخوش رقابت‌های برتری طلبانه روسیه و آمریکا وشرکای آنان در پیمان‌های نظامی وامنیتی شود هراس افکنی و تهدیدات و عملیات نظامی با استفاده از برتری نظامی توسط کشورها واتحادیه های نظامی،جهان را نا‌امن و عاری از زندگی صلح آمیز خواهد کرد.

ما با شعار زنده باد صلح، خواهان قطع عملیات نظامی، خروج نیروهای نظامی روسیه از اوکراین، و برقراری آتش بس و گفتگو برای حل منازعات سیاسی و تهدیدات امنیتی فیمابین هستیم.

هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران
هشتم اسفند ۱۴۰۰ – ۲۷ فوریه ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *