منزلت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مجلس خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸) فقط یک زن عضویت داشت!

وقتی پای قانون اساسی در میان است، بیشتر بحث ها بر جنبه های حقوقی متمرکز می شود،. در حالی که بحث حقوقی، با اینکه لازم است، کافی نیست. زیرا قانون اساسی به هیچ رو سند حقوقی صرف نیست، بلکه، بیش از آن، سندی سیاسی است.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *