صفحه دو آخرهفته بی بی سی: جدال لفظی رهبر و رئیس جمهوری ایران


عوایی که در دوره انتخابات بین روحانی و بخش انتصابی نظام تشدید شد، تمامی ندارد. این اختلاف ها کجا فیصله خواهد یافت؟
مهمانان برنامه:
سعید رضوی فقیه، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران،
حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی،
رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email