ویدئو: ابهامات در شیوه بررسی صلاحیت کابینه در مجلس

کابینه دوم حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران بعد ساعت ها بحث و گفتگو در مجلس، نهایتا به استثنای یک وزیر پیشنهادی، رای اعتماد گرفت و تشکیل شد. رای مجلس به اکثریت قریب به اتفاق وزاری پیشنهادی آقای روحانی، دور از انتظار نبود اما تعداد آرای هر یک از وزرا در کنار روندی که برای بررسی صلاحیت آنان طی شد، هم به طرح برخی پرسشها و ابهامات انجامید و هم حامل پیام هایی بود که به درک ما از ماهیت مجلس و صف بندی های سیاسی موجود در آن کمک خواهد کرد. در جریان بررسی صلاحیت وزرا در راهروهای مجلس چه گذشت؟ فراکسیون های مختلف در ترکیب عمومی آرا چه نقشی داشتند؟ مهمانان برنامه: فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار، احسان مهرابی، روزنامه نگار، فرشته قاضی، روزنامه نگار.

Print Friendly, PDF & Email