دفتر یازدهم خرمگس ویژهء جامعهء مدنی و توسعهء پایدار منتشر شد

دفتر یازدهم

جستارهایی پیرامون جامعۀ مدنی و توسعۀ پایدار

آبان ۱۳۹۸ برابر با نوامبر ۲۰۱۹

شورای دبیران
شیریندخت دقیقیان
رامین جهانبگلو
اسفندیار طبری

www.falsafeh.com

*****

پیام شورای دبیران خرمگس

در همبستگی با مردم شریف میهنمان و همصدایی با خواست
های بحق اقتصادی، اجتماعی و دمکراسی خواهی شهروندان
ایران زمین و ضمن محکوم کردن سرکوب مردم بیدفاع، خود
را همدرد رنج و اندوه جانسوز خانواده های سوگوار و
آسیب دیده می دانیم

اول آذر ۱۳۹۸

و به نیروی یک واژه
زندگی را از سر می گیرم
به دنیا آمده ام که تو را بشناسم
نام تو را بخوانم
آزادی

بیت پایانی شعر آزادی از پل الوار

*****

اطلاعیه انتشار دفتر یازدهم گاهنامۀ فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی “جامعۀ مدنی و توسعۀ پایدار”

دفتر یازدهم گاهنامۀ فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی “جامعۀ مدنی و توسعۀ پایدار” به اهل مطالعه و پژوهش فارسی زبان، تقدیم می گردد.

خرمگس، گاهنامه ای فلسفی است که از سال ۲۰۱۳ داوطلبانه زیر نظر شورای دبیران با هدف پیشبرد مطالعات فلسفی، بازتاب رهیافت های پژوهشگران ایرانی فلسفه و رشته های همجوار و بررسی تازه های فلسفی و پژوهشی جهان منتشر می شود.

خرمگس به طور مستقل و بدون هر گونه وابستگی و بودجه ای اداره و منتشر می شود. تعهد شهروندی شورای دبیران، همیاران، پژوهشگران و مترجمان همراه و میهمان، اصل وجدانی و الهامبخش مشارکت در خرمگس است.

پیشاپیش از سردبیران و خوانندگان برای معرفی خرمگس در رسانه ها و شبکه های اجتماعی سپاسگزاریم. شورای دبیران، آذر ۱۳۹۸ نوامبر ۲۰۱۹

فهرست نوشتارها:

* جامعۀ مدنی: تعلیق و رفع تعلیق -محمدرضا نیکفر
‎ *‎رامین جهانبگلو در گفتگو با مایکل والزر: جامعۀ مدنی در آمریکا
* لحظۀ همداستانی: نقش داستان گویی در توانمندسازی شهروندی – شیریندخت دقیقیان
* ‎راه رشد دیجیتالی – اسفندیار طبری
* ‎دین مدنی، قانون، دمکراسی و توسعۀ پایدار – حسن یوسفی اشکوری
* ‎مافیای محیط زیست -اعظم بهرامی
* ‎فلسفۀ سیاسی اخلاق زیستبومی -اسفندیار طبری
* ‎توسعۀ پایدار در قرن بیستم – احمد هاشمی
*‎ ‎راهکارهای امروزی توسعۀ پایدار و همگون – ریموند رخشانی
‎ *‎داستان دو شهر: الگویی برای توسعۀ پایدار – مهرداد لقمانی
‎ *‎حداقل رفاه اجتماعی: مدخل دانشنامۀ فلسفۀ استانفورد – ترجمۀ بابک تختی
‎* توسعۀ فردی و شخصیتی: چه زمانی شرارت در انسان اوج می گیرد؟ جولیان باگینی- ترجمۀ مسعود کریم ‏نیا
* ‎نقش جامعۀ مدنی در توسعۀ کشورهای درحال گذار-جاسلین هرموسو/کارمن جینینا لوکا- ترجمۀ حمید ‏شیرازی
* ‎نقش جامعۀ مدنی در آینده و سناریوی گلوبال – متن رسمی فوروم اقتصاد جهانی- ترجمۀ گودرز اقتداری‎ ‎طرحی در راستای آموزش و یادگیری برای سراسر زندگانی – برند زه برگر- ترجمۀ امیر طبری
* ‎تازه های نشر و معرفی کتاب – آثاری از: ایرج مصداقی، ناصر انقطاع و علی محمد اسکندری جو

لینک برای دانلود آزاد دفتر یازدهم خرمگس

 
Print Friendly, PDF & Email