در سوگ حمزه فراهتی، انسانی آزاده و دوستی فروتن!

با اندوه و تاثر فراوان اطلاع یافتیم که دوست و یار اجمندمان حمزه فراهتی روز ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ (۱۷ فوریه ۲۰۲۱) چشم از جهان فروبسته و خانواده و یاران خود را در سوگ نشانده‌است.

حمزه فراهتی انسانی آزاده، زحمتکش و بی پیرایه بود. از جوانی دل در گروه آرمان‌های انسانی داشت. جزو حلقه‌ی یاران صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و دیگران بود. او همراه صمد و شاهد تراژدی مرگ او در ارس بود، حادثه‌ای که تا آخر عمر تاثیر آن را با خود داشت.

حمزه فراهتی زندانی سیاسی دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی و از فعالان جنبش فدائی بود. او برای تحقق آرزوهای خود برای ایرانی آزاد و انسانی هیچ گاه از تلاش باز نایستاد. در هر کاری و هر جا که حضور داشت، روش و منش خاص خود را داشت و مورد تحسین یارانش بود. دوستی قابل اعتماد و اتکا با طبعی شوخ و روحیه‌ای سرکش، اما فروتن.

اتحاد جمهوریخواهان ایران درگذشت حمزه فراهتی را به همه‌ی یاران پر شمار او، همسر گرامی ایشان سارا جوشنی عزیز، فرزندان ایشان بهروزه، مهناز و بهزاد، و دوست ارجمند رضا جوشنی عزیز تسلیت می گوید و خود را در اندوه آنان شریک و هم‌درد می داند.

در سوگ حمزه فراهتی،
انسانی آزاده و دوستی فروتن!

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

۳۰ بهمن ۱۳۹۹ – ۱۸ فوریه ۲۰۲۱

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *