گفتگو: در باره ترجیح جمهوری نسبت به‌ پادشاهی‌ موروثی

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه

گفتگوی کوروش پارسا با فرهاد فرجاد از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران
ارزیابی فایل صوتی رضا پهلوی و اینکه ترجیح ایشان جمهوری انتخابی نسبت به‌ پادشاهی‌ موروثی ‌است.
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه وبیان
۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *