گفتگو: در باره چگونگی ‌مدیریت بحران در جمهوری اسلامی؟

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه

گفتگوی کوروش‌ پارسا با فرزانه بذرپور، جمهوری‌خواه تحول‌ طلب و‌ عضو‌ سابق‌ نهضت آزادی ایران در‌ مورد:
چگونگی ‌مدیریت بحران در جمهوری اسلامی؟
آیا مجموعه بحران ها ضرورتا به تضعیف و‌ گذار از جمهوری اسلامی تبدیل می شود؟
آیا بحران فیصله بخشی را در حکومت وجود دارد؟
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹

https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *