گفتگو در باره بنیادی برای جمهوری و دمکراسی

موضوع بحث: بنیادی برای جمهوری و دمکراسی
مجری میزگرد: کوروش پارسا
شرکت کنندگان:احمد پورمندی فعال سیاسی سوسیال دمکرات
محمد برزنجه فعال سیاسی جمهوری خواه

توضیح در مورد روح و ضرورت این حرکت و همچنین نقد این حرکت

۱. رابطه بنياد با سياستورزى چیست؟
۲. برخی اين نگرانى را مطرح می کنند كه اين تلاش هم مثل بقيه كار ها در خارج به جايى نمى رسد، چقدر واقعى است؟
۳. آيا اين پروژه ظرفيت ايجاد ارتباط ميان داخل و خارج را دارد؟ چگونه؟
۴.در حوزه گفتمان سازى، چه پروژه هاى مشخصى مى توانند مطرح باشند؟

مدت برنامه: ۱۳۰ دقیقه
یک شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *