گفتگو در باره برجام

تحلیل روز: مصاحبه با دکتر منصور‌فرهنگ در‌مورد برجام و نیت جمهوری اسلامی در گذاشتن پنج پیش شرط،
آیا جمهوری اسلامی بطرف تکمیل توانایی ساخت تسلیحات هسته ای می‌رود؟
واکنش آمریکا، اسرائیل، چین و روسیه

مدت برنامه: ۲۵ دقیقه
جمهوری ایران TV

چهرشنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱
https://t.me/SecularRepublic4Iran

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *