این نهضت زنانه تاریخ‌ساز است!

آری این جنبش پرشکوهی که با پیش‌تازی زنان و جوانان ایران، نفس “مستبد حاکم” را گرفته و رژیم ملایان را آچمز کرده، دارد تاریخ ایران آزاده آینده را می‌سازد؛ این جنبش سراسری آزادی‌طلبی که همه طبقات و اقشار و اقوام مملکت ما را به تن واحدی مبدّل نموده و شعار زن-زندگی-آزادی را جهانی کرده اگر این‌جور که هست پیش برود یا به ضرب و زور عوامل حکومتی موقتاً متوقف شود، باز کار خود را پیش برده است.

در واقع با این خیزش عمومی برای کسب آزادی، تاریخ جنبش‌های ضد دیکتاتوری مردم ایران به قبل و بعد ازین نهضت زنانه تقسیم شده، و آن‌چنان جوّی به وجود آمده که رابطه اکثریت قریب به اتفاق توده ملت ایران با نظام مستبد فقاهتی و با شخص علی خامنه‌ای از اساس دگرگون شده و فضایی شکل گرفته که نه بازسازی مشروعیت و اقتدار قبلی نظام مستبد فقاهتی ممکن خواهد شد و نه آن ناچیز-حرمت و اعتباری که خود خامنه‌ای در نزد “خودی‌ها” و اصول‌گراهایش داشت بازخواهد گشت!

این جنبش عظیم مردمی مردم ما را متحد کرده، امید آفریده، هیبت و حیثیت “حاکم مستبد” و دستگاه سرکوبش را زمین ریخته، در انظار جهانیان حساب ملت متعالی ما را از حساب باند حاکم بر ایران جدا نموده، جهانی را به ستایش از زنان آزاده ایران واداشته، و زن-زندگی-آزادی را به یک شعار جهانی تبدیل کرده، به طوری که زن حق‌طلب ایرانی به نماد و نمود دادخواهی و دلاوری و آزادگی در دنیا مبدل گشته و منبع الهامی شده برای هر آزادی خواه و حق‌طلبی در جهان امروز.

ازینروست که فقط در دموکراسی‌های غربی در اروپا و آمریکا و کانادا ست که با این نهضت ضد دیکتاتوری زنان ایران ندای یاری و همدلی سر می‌دهند و به گرمی از آن حمایت و استقبال می‌کنند! ولی در خاورمیانه و آسیای غربی به استثنای دولت و ملت اسرائيل و برخی از محافل هنری-انتلکتوئلی ترکیه از هیچ دولت مهمّی در “منطقه” صدای حمایتی از این نهضت عظیم زنانه که کسب آزادی و کرامت انسانی را هدف قرار داده به گوش نمی‌رسد.

حتی سران سعودی که دشمن خونی فقهای حاکم بر ایران‌اند از این جنبش ضددیکتاتوری ملت ایران حمایت و پشتیبانی نمی‌کنند زیرا پیروزی این نهضت عظیم، ملت‌های محروم از آزادی را که زیر سلطه دیکتاتورهای سرکوبگر به سر می‌برند تکان خواهد داد و خواست آزادی را به اصلی‌ترین مطالبه زنان و جوانان ملل استبدادزده‌ی منطقه و شاید دنیا تبدیل خواهد کرد!

در روسیه پوتین هم اگر “مطبوعات پوتینی” دادخواهی و آزادی‌طلبی ملت ما را مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه مداخله‌ی دستگاه‌های جاسوسی غرب و آمریکا می‌نمایانند، نه صرفاً به سبب دوستی پوتین و خامنه‌ای بل به علت وحشتی است که از نفوذ ایده‌های زیر و زبَر کننده‌ی این جنبش شکوهمند در اذهان زنان و جوانان روسیه دارند!!!

پس شاید بتوان گفت: اگر شعار انقلاب کبیر فرانسه یعنی برابری- برادری-آزادی، به شعار آزادیخواهان جهان در سراسر قرن نوزده تبدیل شد – به قول گورکی فرانسه را به معبد آزادی در عالم تبدیل کرد – قرنی که به سر می‌بریم قرن ژن ژیان ئازادی، زن-زندگی-آزادی خواهد بود و زنان و جوانان ایرانی با صدها نسرین و نرگس و ندا و ویدا و مهسا و سارینا و نیکایش … سمبل آزادی و آگاهی و آزادگی درجهان!

آری این جنبش خشونت‌گریز زنانه که گنبد گردون را پرآوا کرده انقلابی ست نو که شبیه هیچیک از انقلابات گذشته دنیا نیست زیرا خود انقلابی ست در نحوه انقلاب کردن برای زندگی در آزادی!!!

به قول هنرمند جوانی، این شعر شاعر آزادی شاملو، در این ایام مبارک تاریخ‌ساز دقیق به نظر می‌رسد:

نگاه کن
چه فروتنانه بر درگاه نجابت
به خاک می‌شکند
رخساره‌ای که توفانش
              مسخ
نیارست کرد.

چه فروتنانه بر آستانه‌ی تو
به خاک می‌افتد
آن که در کمرگاه  دریا
دست حلقه توانست کرد
نگاه کن
چه بزرگوارانه در پای تو سر نهاد
آن که مرگش میلاد پر هیاهای
هزار شهزاده بود.

mohammadarasi@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *