اعدام جنایتکارانه مجید رضا رهنورد را به شدت محکوم می کنیم

امروز صبح جلادان حکومتی در مشهد مجید رضا رهنورد جوان ۲۳ ساله را اعدام کردند ( به قتل رساندند). این دومین قتل پس از اعدام محسن شکاری است. هدف حکومت اسلامی از این اعدام ها ایجاد ترس و به تسلیم کشاندن جنبش زن زندگی آزادی است. با تمام قوا باید در مقابل این سیاست ایستادگی نمود. با ادامه حضور در خیابان، دست زدن به اعتصابات عمومی و به کارگیری همه اشکال مبارزه مسالمت آمیز و مقاومت مدنی باید ماشین کشتار رژیم را متوقف ساخت.

هیات سیاسی اجرائی
 اتحاد جمهوری خواهان ایران

۲۱ آذر ۱۴۰۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۲)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *