دعوت به پشتیبانی از پوشش اختیاری دختران و زنان میهن

ما ازهمه مردم ایران، بویژه زنان با هر عقیده در باره حجاب، دعوت می کنیم که از پوشش اختیاری دختران و زنان میهن، پشتیبانی نمایند و در مقابل سیاست های حکومت اسلامی برای تحمیل حجاب و سرکوب زنان ایستادگی نموده و در تقویت جنبش زن زندگی آزادی بکوشند.
همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *