فصلنامه‌ی مُروا  شماره ۱۴ بهار ۱۴۰۲ انتشار یافت

موضوع این شماره: زن، زندگی، آزادی

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: امید اقدمی (مراد رضایی) و علی صمد

همکاران این شماره: رضا علیجانی، دکتر رضوان مقدم، بهروز خليق، حسین غبرایی، فرخ نعمت پور، رضا جاسکی، دکتر مهرداد درویش پور، اشکبوس طالبی، ملیحه حیاتی، سهراب مبشری، پویان اصلانی، رُزا روزبهان، امید اقدمی و علی صمد

صفحه آرایی و گرافیک: امید اقدمی (مراد رضایی)


نشریه در فرمات پی
 دی اف:

فصلنامه مراوا شماره ۱۴

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *