گفتگو در باره تحولات جامعه ایران از نظر دینداری

عباس کاظمی: جمهوری اسلامی اگر ۲۰ سال دیگر به همین شکل ادامه بدهد، میزان دینداران کمتر از ۱۰ درصد خواهد شد. حتی به جایی خواهیم رسید که علمای دینی نیز به صف معترضان می‌پیوندند، به این دلیل که بین بقای دین و حفظ وضع موجود، دین را انتخاب خواهند کرد.

محمدرضا جوادی یگانه: تلقی دینداران سنتی این است که فردای براندازی جایی برای دینداری در ایران نخواهد بود. چنین افرادی شاید برای دفاع از جمهوری اسلامی، اسلحه برندارند، اما با آن مخالفت علنی هم نمی‌کنند و چنین وضعیتی را به نبود آن ترجیح می‌دهند.

کانال آزاد

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *