بیانیه در محکومیت احکام صادر شده برای رویا حشمتی، مهدی یراحی و یازده زندانی سیاسی

صدور حکم زندان و شلاق برای مهدی یراحی نشانه عجز جمهوری اسلامی در برابرهنرمندان مردمی است.

▪ماشین سرکوب به موازات تشدید بحران‌ها و ابرچالش‌ها و‌ ناتوانی فزاینده حکومت، شتاب بیشتری پیدا کرده است.

▪حکم ننگین صادر شده برای یراحی و رویا حشمتی و صدور تقریبا ۹۶ سال حبس برای یازده زندانی سیاسی، بازتاب دهنده درماندگی حاکمیت است.
«همگامی» جنون‌‌واره شدن سرکوب در جمهوری اسلامی را محکوم کرده و مقاومت و عمل اعتراضی هماهنگ و هم‌افزا را چاره راه می‌داند.

@hamgamijds

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *