صفحه دو: در زندانهای انفرادی در ایران چه می گذرد؟

می دانید در زندانهای انفرادی در ایران چه می گذرد؟ می دانید بازجوها ، با بازداشتی هایی که در زندانهای انفرادی هستند چه می کنند؟ می دانید با اعترافاتی که از آنها تحت شکنجه سفید در انفرادی می گیرند،آنها را چگونه مقابل دوربین ها برای اعترافات اجباری می نشانند و سپس احکام زندان طولانی و حتی حکم اعدام برایشان صادر می شود؟ گروهی از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق دادخواستی ثبت کردند علیه ماموران امنیتی که آنها را در زندانهای انفرادی محبوس می کنند. دلیل نگهداری طولانی مدت افراد در سلولهای انفرادی گرفتن اعترافاتی است که می تواند منجر به حبس‌های طولانی و حتی اعدام شود. نرگس محمدی، ضیا نبوی، حمید آصفی، بهمن احمدی امویی، ژیلا بنی یعقوب، ابراهیم الله بخشی و فائزه هاشمی از جمله چهره های سرشناسی هستند که این شکایت را طرح کرده اند. میهمانان برنامه، نرگس محمدی فعال حقوق بشر، حسین قاضیان ، جامعه شناس. سارا شورد، فعال حقوق بشر و از کوهنوردان زندانی در ایران تذکر: این برنامه برای کودکان مناسب نیست وممکن است برای شما آزاردهنده باشد.

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *